Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння       Зайцев Петро Дмитрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 30.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИМГАЗБУД"
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
03335681
1.4. Місцезнаходження емітента
Автономна Республіка Крим , -, 95001, м.Сiмферополь, вул. Крилова, буд. 141
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(0652) 25-50-61 27-64-11
1.6. Електронна поштова адреса емітента
krimgazstroy@sf.ukrtel.net
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР № 83   30.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці krimgazstroy.kfp.com.ua в мережі Інтернет 30.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки 1.д) До будь-яких об'єднань пiдприємств емiтент не належить. 1.е) Рейтингова оцiнка Товариства у 2012 роцi не проводилась у зв'язку з тим, що у статутному фондi Товариства не має державної частки, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища. 1.є) Iнформацiя про органи управлiння емiтента не наводиться вiдповiдно до норм Положення № 1591. 2. В звiтi наведенi данi про учасникiв Товариства на кiнець звiтного перiоду. 7. За результатами звiтного та попереднього рокiв рiшення щодо виплати дивiдендiв не приймалось. 9.б) За звiтний перiод облiгацiї товариство не випускало. 9.в) За звiтний перiод iншi цiннi папери товариство не випускало. 9.г) За звiтний перiод похiднi цiннi папери товариство не випускало. 9.г') Викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду Товариство не здiйснювало. Продажу емiтентом ранiше викуплених власних акцiй не було. У 2003 роцi викуплени 424414 шт. акцiй, якi не проданi у зв'язку з вiдсутнiстью пропозицiї на покупку. 9.д) У звiтному перiодi сертифiкати акцiй не замовлялись i не видавались. 10. Товариство не є фiнансовою установою. 11.г), 11.г') Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається. 12. Боргових цiнних паперiв Товариство не випускало. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня. 13. Iнформацiя про iпотечнi цiннi папери протягом звiтного перiоду не виникали. 15. Iпотечнi облiгацiї та сертифiкати ФОН Товариством не емiтувались 29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй (випуску цiльових облiгацiй не було)

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИМГАЗБУД"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "КРИМГАЗБУД"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
95001
3.1.5. Область, район
Автономна Республіка Крим , -
3.1.6. Населений пункт
м.Сiмферополь
3.1.7. Вулиця, будинок
вул. Крилова, буд. 141
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
Виписка ААБ №459433
3.2.2. Дата державної реєстрації
27.09.1996
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Виконком Сiмферопольської мiської ради АР Крим
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
890080
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
890080
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
ПАТ "Укрсоцбанк"
3.3.2. МФО банку
300023
3.3.3. Поточний рахунок
26002000068508
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
не має
3.3.5. МФО банку
-
3.3.6. Поточний рахунок
-
3.4. Основні види діяльності
42.21 БУДIВНИЦТВО ТРУБОПРОВОДIВ 
43.22 МОНТАЖ ВОДОПРОВIДНИХ МЕРЕЖ, СИСТЕМ ОПАЛЕННЯ ТА КОНДИЦIОНУВАННЯ
41.20 БУДIВНИЦТВО ЖИТЛОВИХ I НЕЖИТЛОВИХ БУДIВЕЛЬ
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Ведення господарської дiяльностi, що пов'язана зi створенням об'єктiв архiтектури АВ № 589757 27.07.2011 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 23.12.2013
Опис -
 
Право дiяльнiстi з використанням джерел iонiзуючого випромiвання ОВ № 080125 21.12.2011 Кримська держiнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпекi Держкомiтета з ядерного регулюваня 21.12.2014
Опис -
 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Публiчне акцiонерне товариство "Кримгазбуд" 03335681 95001 м. Сiмферополь вул. Крилова, 141 11.92
ТОВ "Науково-виробнича фiрма "Днiпротехсервiс" 19305558 49099 м.Днiпропетровськ вул. Савкiна, буд. 6, кв. 441 0.534
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Загальна кiлькiсть фiзичних осiб - 230. - - - 87.546
Усього 100

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкової чисельностi працiвникiв - 241, позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом , чисельностi працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу не було, фонд оплати працi - 7608 тис. грн. Розмiр фонду оплати працi збiльшiвся вiдносно попереднього року ( 7001 тис. грн.), за рахунок збiльшення чисельностi працiвникiв. Кадрова програма Товариства спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Голова правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Зайцев Петро Дмитрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕС 344552 18.05.2001 Київським РВ Сiмферопольського ГУГУ МВС України в Криму
6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Трест "Крiворiжгазкомунбуд"
6.1.8. Опис
Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Заробiтна плата визначається штатним розкладом Товариства Посадова особа судимостi за кориловi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради - головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галушка Тетяна Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕТ 180971 26.03.2009 Центральним РВ Сiмферопольського МУГУ МВС України в АР Крим
6.1.4. Рік народження**
1956
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член правлiння ПАТ "Кримкуролртбуд"
6.1.8. Опис
Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Заробiтна плата визначається штатним розкладом Товариства. Посадова особа судимостi за кориловi та посадовi злочини не має. Призначена 06.04.2012р. за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 06.04.2012р.).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Дилик Микола Петрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕС 635043 25.04.2003 Желєзнодорожним РВ Сiмферопольського ГУГУ МВС України в Криму
6.1.4. Рік народження**
1952
6.1.5. Освіта**
середньо-спецiальна
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
22
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
"Криворожгазкоммунстрой", головний iнженер.
6.1.8. Опис
Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Винагороди за обов'язки посадових осiб емiтентом не призначалися. Посадова особа судимостi за кориловi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пруднiков Вiталiй Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
АР 287871 24.01.2002 Ленiнським РВГУМВС України в м.Севастополi
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
19
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Севастопольське управлiння дорiг , прораб
6.1.8. Опис
Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Винагороди за обов'язки посадових осiб емiтентом не призначалися. Посадова особа судимостi за кориловi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Будiловський Микола Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕС 448339 01.10.2007 Київським РВ сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму
6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
9
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член правлiння ПАТ "Кримгазбуд"
6.1.8. Опис
Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Винагороди за обов'язки посадових осiб емiтентом не призначалися. Посадова особа судимостi за кориловi та посадовi злочини не має. Призначений 06.04.2012р. за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 06.04.2012р.).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Нiколаєв Юрiй Вiкторович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕС 894609 13.02.2004 Київським РВ Сiмферопольського ГУГУ МВС України в Криму
6.1.4. Рік народження**
1953
6.1.5. Освіта**
середньо-технична
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член наглядової ради ПАТ "Кримгазбуд"
6.1.8. Опис
Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Винагороди за обов'язки посадових осiб емiтентом не призначалися. Посадова особа судимостi за кориловi та посадовi злочини не має. Призначений 06.04.2012р. за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 06.04.2012р.).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Iбрагiмов Ескендер Азiзович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕЕ 105059 02.10.1999 Євпаторiйським РВ МГУ МВС Українив Криму.
6.1.4. Рік народження**
1954
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
10
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член наглядової ради ПАТ "Кримгазбуд"
6.1.8. Опис
Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Винагороди за обов'язки посадових осiб емiтентом не призначалися. Посадова особа судимостi за кориловi та посадовi злочини не має. Призначений 06.04.2012р. за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 06.04.2012р.).
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гриценко Володимир Михаайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕС 107361 17.05.1996 Желєзнодорожним РВ Сiмферопольського МУ ГУ МВС України в Криму.
6.1.4. Рік народження**
1953
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
20
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
полковник в отставцi
6.1.8. Опис
Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Винагороди за обов'язки посадових осiб емiтентом не призначалися. Посадова особа судимостi за кориловi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хуттер Iрина Леонiдiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
ЕС 682980 16.08.2000 Центральним РВ Сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму
6.1.4. Рік народження**
1962
6.1.5. Освіта**
вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
5
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Зам. головного бухгалтера, вiддiл держказначейства.
6.1.8. Опис
Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Винагороди за обов'язки посадових осiб емiтентом не призначалися. Посадова особа судимостi за кориловi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бекiров Мансур Енверович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
6.1.4. Рік народження**
1973
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
8
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Прораб у ПАТ "Кримгазбуд"
6.1.8. Опис
Призначений 06.04.2012р. за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 06.04.2012р.). Не надано згоди фiзичної особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Винагороди за обов'язки посадових осiб емiтентом не призначалися. Посадова особа судимостi за кориловi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скрипець Микола Григорович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
6.1.4. Рік народження**
1960
6.1.5. Освіта**
Базова вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Прораб у ПАТ "Кримгазбуд"
6.1.8. Опис
Призначений 06.04.2012р. за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 06.04.2012р.). Не надано згоди фiзичної особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Винагороди за обов'язки посадових осiб емiтентом не призначалися. Посадова особа судимостi за кориловi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член правлiння
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лєтунов Вiталiй Юрiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
6.1.4. Рік народження**
1981
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Прораб ПАТ "Кримгазбуд"
6.1.8. Опис
Призначений 06.04.2012р. за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 06.04.2012р.). Не надано згоди фiзичної особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Винагороди за обов'язки посадових осiб емiтентом не призначалися. Посадова особа судимостi за кориловi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Бiбiк Антон Вадимович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
6.1.4. Рік народження**
1987
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
3
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Майстр дiлянки ПАТ "Кримгазбуд"
6.1.8. Опис
Призначений 06.04.2012р. за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 06.04.2012р.). Не надано згоди фiзичної особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Винагороди за обов'язки посадових осiб емiтентом не призначалися. Посадова особа судимостi за кориловi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Галушка Юлiя Вiталiївна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
- - -
6.1.4. Рік народження**
1992
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
1
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Бухгалтер ПАТ "Кримгазбуд"
6.1.8. Опис
Призначен 06.04.2012р. за рiшенням чергових Загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 12 вiд 06.04.2012р.). Не надано згоди фiзичної особи про розкриття паспортних даних. Посадова особа виконує свої обов'язки згiдно Статуту та внутрiшнiх положень Товариства. Винагороди за обов'язки посадових осiб емiтентом не призначалися. Посадова особа судимостi за кориловi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова правлiння Зайцев Петро Дмитрович ЕС 344552 18.05.2001 Київським РВ Сiмферопольського ГУГУ МВС України в Криму 05.12.2000 1630287 45.79046265504 1630287 0 0 0
Член наглядової ради - головний бухгалтер Галушка Тетяна Петрiвна ЕЕ 315566 01.11.1999 Центральним РВ Сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму 05.12.2000 134376 3.77426748158 134376 0 0 0
Голова наглядової ради Дилик Микола Петрович ЕС 635043 25.04.2003 Желєзнодорожним РВ Сiмферопольського ГУГУ МВС України в Криму 05.12.2000 258308 7.25519054467 258308 0 0 0
Член наглядової ради Пруднiков Вiталiй Михайлович ЕЕ 287871 19.05.1998 Центральним РВ Сiмферопольського ГУГУ МВС України в Криму 05.12.2000 34696 0.97451914435 34696 0 0 0
Член наглядової ради Будiловський Микола Михайлович ЕС 448339 01.10.2007 Київським РВ сiмферопольського МУГУ МВС України в Криму 05.12.2000 6788 0.19065701959 6788 0 0 0
Член наглядової ради Бiбiк Антон Вадимович - - - 05.12.2000 3000 0.0842620888 3000 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Галушка Юлiя Вiталiївна - - - 05.12.2000 3000 0.0842620888 3000 0 0 0
Усього 2070455 58.15362102283 2070455 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Публiчне акцiонерне товариство "Кримгазбуд" 03335681 95001 Автономна Республіка Крим - м.Сiмферополь вул.Крилова,141 26.12.2007 424414 11.92067005213 424414 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Зайцев Петро Дмитрович ЕС 344552 18.05.2001 Київським РВ Сiмферопольського ГУГУ МВС України в Криму 26.12.2007 1630287 45.79046265504 1630287 0 0 0
Усього 2054701 57.711132707172 2054701 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 06.04.2012
Кворум зборів** 66.024
Опис Порядок денний : 1.Обрання голови, секретаря, лiчильної комiсiї та затвердження регламенту загальних зборiв акцiонерiв. 2.Розгляд звiту правлiння стосовно фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011 рiк i напрямкiв дiяльностi i розвитку на 2012 рiк., та прийняття рiшення за наслiдкамi його розгляду. 3.Розгляд звiту Наглядової ради Товариства про результати дiяльностi у 2011 роцi та прийняття рiшення за наслiдкамi його розгляду. 4.Розгляд звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдкамi його розгляду. 5.Затвердження рiчного звiту, балансу i розподiлу прибутку (порядок покриття збиткiв) Товариства за пiдсумками роботи у 2011 роцi, та нерозподiленого прибутку за попереднi роки. 6.Вiдкликання (припинення повноважень) та обрання членiв, та кандидатiв у члени Наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових або трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру iх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради. 7.Вiдкликання (припинення повноважень) та обрання голови, членiв, та кандидатiв у члени правлiння товариства ; 8.Вiдкликання (припинення повноважень) та обрання членiв ревiзiйної комiсiї; 9.Про внесення змiн до Положень про Загальнi збори акцiонерiв, Наглядову раду, та Ревiзiйну комiсiю шляхом викладення i затвердження їх в новiй редакцiї, про скасування внутрiшнiх документiв Товариства; 10.Прийняття рiшень про вчинення значних правочинiв, якi вчиненi Товариством у 2011 роцi; 11.Про попереднє схвалення вчинення Товариством значних правочинiв; 12.Про вихiд Публiчного акцiонерного товариства "Кримгазбуд" зi складу учасникiв Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю "Севастопольгазбуд", та про уступку частки;. 13.Визначення способу повiдомлення акцiонерiв про прийнятi рiшення на загальних зборах акцiонерiв Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного не було. Усi питання порядку денного розглянутi. Рiшення по всiм питанням порядку денного прийнятi.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
31.05.2010 37/01/1/10 Територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку в АР Крим UA4000079693 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 3560320 890080 100
Опис Торгiвля цiнними паперами здiйснюється на внутрiшньому ринку України. Акцiї на бiржовий продаж не виставлялись, додаткова емiсiя не проводилась. Товариство до лiстiнгу не включено
 

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
ВАТ "Кримгазбуд" створено у процессi приватизацiїх вiдповiдно Приказу ФДУ в АРК вiд 25.09.1996 р. № 1513 шляхом перетворення орендного пiдприємства "Кримгазбуд" у вiдкрите акцiонерне товариство. Згiдно з рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 15.04.2011р. вiдбулась змiна найменування на Публiчне акцiонерне товариство "Кримгазбуд" у зв'язку з приведенням у вiдповiднiсть до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства".
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Є дiлянки на терiторiї АР Крим (Сiмферополь- 2 дiлянки, Керч, Севастополь, Ялта, Джанкой, Євпаторiя). Цех заготiвель. Вiддiл головного механiка (гараж). Адмiнiстративний вiддiл, охорона, сторож.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
На пiдприємствi розроблено Положення "Про облiкову полiтику" вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та затверджене наказом керiвництва i застосовується с 1 сiчня 2012р. Облiкова полiтика товариства базується на чинному законодавствi України, мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) та тлумаченнях, якi були випущенi Комiтетом з тлумачень мiжнародних стандартiв фiнансовiй звiтностi. Основоположними принципами складання фiнансової звiтностi є: - принцип нарахування (результати операцiй та iнших подiй визнаються , коли вони здiйснiються, а не коли стриманi або сплаченi грошовi кошти, та вiдображаються в фiнансової звiтностi того перiоду к якому вони вiдносяться ) - безперервнiстi дiяльностi - доречнiсть, зрозумiлiсть а також з дотриманням таких принципiв : - обачнiстi - достовiрнiстi - превалювання змiсту над формою - iсторичної (фактичної) собiвартностi - єдиного грошового вимiрника - перiодичностi Облiкова полiтика не пiдлягає змiнi, за винятком таких випадкiв: змiна облiкової полiтики вимагається стандартом МСФЗ або iнтерпретацiєю; або змiна облiкової полiтики призведе до того, що у фiнансовiй звiтностi буде представлена бiльш надiйна i доречна iнформацiя. Активи та зобов'язання визнаються у фiнансовiй звiтностi товариства, якщо є ймовiрнiсть надходження або вибуття майбутньої економiчної вигоди, пов'язаної з такими активами та зобов'язаннями, та вони мають вартiсть, яку можна достовiрно визначити. Облiкова полiтика щодо визнання та оцiнки конкретних активiв i зобов'язань, доходiв i витрат розкривається у наступних примiтках.
Текст аудиторського висновку
Аудиторський висновок (звiт) незалежних аудиторiв спецiального призначення щодо попередньої фiнансової звiтностi ПАТ "Кримгазбуд" станом на 31.12.2012р., що складена вiдповiдно до облiкових полiтик, що базуються на вимогах МСФ3. 1. Адресат. Аудиторський висновок (звiт) призначається для правлiння та управлiнського персоналу ПАТ "Кримгазбуд" i може бути використований для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi емiтентом рiчної iнформацiї. Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi ПАТ "Кримгазбуд", яка включає в себе вступний баланс на 01.01.2012р., звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2012р., звiти про сукупний дохiд, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на цю дату, а також стислий виклад основних принципiв облiкової полiтики та iншi примiтки отриманi в результатi проведення трансформацiї на дату переходу товариства на звiтування вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФ3). Ця попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ "Кримгазбуд" була пiдготовлена у рамках переходу акцiонерного товариства на звiтування вiдповiдно до МСФ3. 2. Вiдповiдальнiсть керiвництва за пiдготовку фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал акцiонерного товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та об'єктивне представлення попередньої фiнансової звiтностi вiдповiдно до принципiв, зазначених у параграфi 14 та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання попередньої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки. 3. Вiдповiдальнiсть аудиторiв. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi ПАТ "Кримгазбуд" на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України вiд 22.04.1993р. №3125-XII "Про аудиторську дiяльнiсть" (за редакцiєю закону вiд 14.09.2006р. № 140-V), iнших законодавчих актiв України. Дана аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi передбачають вiд аудитора дотримання етичних вимог, вiдповiдного планування i проведення аудиту для достатньої впевненостi в тому, що попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ "Кримгазбуд" не має iстотних вiдхилень, вiдповiдає встановленим вимогам щодо її складання i розкриття, прийнятої облiкової полiтики i вiдображення в нiй, за всiма наявними аспектами, об'єктивної iнформацiї про фiнансове положення господарського товариства за станом на 31.12.2012р. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризику суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 800 "Особливi мiркування - аудити фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до концептуальних основ спецiального призначення". Аудиторськi докази були зiбранi шляхом застосування таких аудиторських процедур, як перевiрка та пiдрахунок (обчислення), шляхом спiвставлення даних головної книги, журналов - ордерiв та розрахункових i iнших вiдомостей. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризику суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, застосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб`єкту господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi. Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, але на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. Керуючись власним досвiдом i знанням дiяльностi клiєнта, застосовуючи оцiнний метод визначення ступеня рiвня iстотностi помилок i аудиторського ризику, даючи висновок про повну вiрогiднiсть даних бухгалтерського балансу, уважаю що в данiй перевiрцi iснує середнiй аудиторський ризик i рiвень iстотностi помилки, що може втримуватися у фiнансовiй звiтностi клiєнта, не перевищує 5% валюти балансу. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 4. Пiдстава для висловлення думки з застереженням. Ми вважаємо, що перша порiвняльна фiнансова звiтнiсть - перша рiчна звiтнiсть, в якiй ПАТ "Кримгазбуд" приймає МСФЗ, шляхом прямо вираженої i беззастережної заяви про те, що звiтнiсть складена згiдно з вимогами МСФЗ. Першою порiвняльною фiнансовою звiтнiстю для ПАТ "Кримгазбуд", яке переходить з 01.01.2012р. буде звiтнiсть за 2012 рiк (рiк переходу, коригувань i порiвняльних даних на 01.01.2012 року). Однак, перша фiнансова звiтнiсть за МСФЗ, в повному обсязi вiдповiдає МСФЗ, для ПАТ "Кримгазбуд" буде вважатися звiтнiсть станом на 31.12.2013 року. 5. Висловлення думки. На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ "Кримгазбуд" станом на 31 грудня 2012р. за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до принципiв, зазначених у параграфi 14 та облiковiй полiтицi товариства, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФ3 станом на 31 грудня 2013р. 6. Пояснювальний параграф та обмеження щодо розповсюдження. Ми звертаємо увагу на те, що в параграфi 14 пояснюється, чому iснує можливiсть того, що попередня фiнансова звiтнiсть може вимагати коригувань перед складанням остаточного варiанту фiнансової звiтностi згiдно з МСФ3. Бiльш того, звертаємо увагу на те, що згiдно з МСФ3 тiльки повний комплект фiнансової звiтностi разом iз порiвняльною фiнансовою iнформацiєю та пояснюючими примiтками може забезпечити достовiрне представлення фiнансового стану акцiонерного товариства, результатiв її операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФ3. 7. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв(опис аудиторської перевiрки). Вiдповiдно до договору № 44 - М/ОА вiд 15.04.2013р., укладеним мiж ПП "Аудиторська фiрма "Таврiя - Аудит" i ПАТ "Кримгазбуд", ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi, що додається, яка включає вхiдний баланс (початковий, вступний звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2012р.; звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупнi прибутки та збитки), звiт про рух грошових коштiв, звiт про змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також стислий виклад основних принципiв облiкової полiтики та примiтки до фiнансової звiтностi, включаючи розкриття щодо впливу першого застосування МСФЗ на фiнансову iнформацiю станом на 01.01.2012р. та 31.12.2012р. та за 2012р. (далi - попередня фiнансова звiтнiсть). Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 № 122/2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв" з урахуванням вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096, та листа за № 12-208/1757-14830, 31-08410-06-5/30523, 04/4-07/702 вiд 07.12.2011р., який склали НБУ, МФУ та ДССУ. 8. Основнi данi про господарське товариство: Найменування емiтенту ПАТ "Кримгазбуд" Мiсцезнаходження (юридична i фактична адреса) 95001, м.Сiмферополь, вул. Крилова, буд.141 Код ОКПО 03335681 Органiзацiйно-правова форма емiтенту Публiчне акцiонерне товариство № свiдоцтва про державну реєстрацiю, дата видачi свiдоцтва № 18821200000004006 вiд 27.09.1996р. Орган, що видав свiдоцтво Виконком Сiмферопольської мiської Ради АР Крим Поточний рахунок 26002000068508 МФО 300023 Назва банку ПАТ "Укрсоцбанк" (г.Киев) Основнi види дiяльностi за КВЕД згiдно з довiдкою статистики серiя АА №527562 вiд 31.05.2012р. 43.22 - монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування; 41.20 - будiвництво житлових i нежитлових будiвель; 42.21 - будiвництво трубопроводiв; 71.11 - дiяльнiсть у сферi архiтектури; 71.12 - дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах. Данi про засновникiв Фонд держмайна АРКрим Чисельнiсть працiвникiв 216 Первиний статут ПАТ "Кримгазбуд" був затверджен загальними зборами акцiонерiв та зареєстрован рiшенням виконкому Сiмферопольської мiської Ради за № 18821200000004006 вiд 27.09.1996р. На момент перевiрки ПАТ "Кримгазбуд" здiйснює дiяльнiсть на пiдставi статуту (в нової редакцiї), затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №11 вiд 15.04.2011р.) i зареєстрованого 06.07.2011р. (№ запису № 18821050005004006). Статутний фонд товариства складає 890080 грн. (вiсiмьсот дев'яносто тисяч вiсiмдесят гривен) i роздiльний на 3560320 (три мiльйона п'ятсот шiстдесят тисяч триста двадцать) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Реєстрацiя випуску акцiй пiдтверджена свiдоцтвом ДКЦПФР вiд 31.05.2010р. № 37/01/1/10.Дата видачi 14.09.2011р. Неоплаченого капiталу за даними головної книги за станом на 31.12.2012р. немає. За iнформацiєю пiдприємства операцiї по викупу (в т.ч. по вилученню) власних акцiй в 2011р. не здiйснювалися. Згiдно з даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.2011р. товариство має вилучений капiтал у сумi 187 тис.грн. За iнформацiєю товариства викуп власних акцiй був здiйснений в 2003р. Реалiзацiя акцiй не була здiйснена у зв'язку з вiдсутнiстю покупцiв. Пiдприємству слiд мати на увазi, що вiдповiдно до ст.32 Закону України "Про господарськi товариства" акцiонерне товариство має право викупити у акцiонера оплаченi ним акцiї тiльки за рахунок сум, що перевищують статутний (складений) капiтал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працiвникiв або анулювання. Вказанi акцiї повиннi бути реалiзованi або анульованi у строк не бiльше одного року. Протягом цього перiоду розподiл прибутку, а також голосування i визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв провадиться без урахування придбаних акцiонерним товариством власних акцiй. В результатi коригувань, що приводять iнформацiю про вартiсть власного капiталу до показникiв звiтностi, складеної на пiдставi МСФЗ, акцiонерним товариством на вартiсть вилученого капiталу у сумi 187 тис.грн., зменшено нерозподiлений прибуток на дату переходу на МСФЗ (IFRS) 01 сiчня 2012р. Господарська дiяльнiсть ПАТ "Кримгазбуд" згiдно з Законом України вiд 01.06.2000р. № 1775-III "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" є лiцензiйною. До перевiркi були надани наступнi лiцензiї та дозвiли: - лiцензiя (серiя АВ № 589757), видана Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiєю України на ведення господарської дiяльностi, пов'язаної iз створенням об'єктiв архiтектури. Термiн дiї з 27.07.2011р. по 23.12.2013р.; - дозвiл територiального управлiння Держгiрпромнагляду по АРКрим i м.Севастополю вiд 21.07.2011р. №369.11.43.45.33.1 на виконання роботи пiдвищеної небезпеки; - дозвiл територiального управлiння Держгiрпромнагляду по АРКрим i м.Севастополю вiд 21.07.2011р. №370.11.43.45.33.3 на виконання роботи пiдвищеної небезпеки; - дозвiл територiального управлiння Держгiрпромнагляду по АРКрим i м.Севастополю вiд 21.07.2011р. №368.11.43.45.33.3 на експлуатацiю обладнання пiдвищеної небезпеки; - дозвiл територiального управлiння Держгiрпромнагляду по АРКрим i м.Севастополю вiд 21.07.2011р. №367.11.43.45.33.3 на виконання роботи пiдвищеної небезпеки. У перiодi, що перевiрявся, вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, наданiй до перевiрки, несе голова правлiння ПАТ "Кримгазбуд" Зайцев П.Д. та головний бухгалтер Галушка Т.П. 9. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004р. №485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Станом на 31.12.2012р. чистi активи публiчного акцiонерного товариства "Кримгазбуд" складають 9448 тис.грн. Таким чином, станом на 31.12.2012р. чистi активи ПАТ "Кримгазбуд" перевищують розмiр статутного капiталу товариства на 8558 тис. грн., тобто знаходяться у межах дiючого законодавства. 10. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж попередньою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж попередньої фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". Протягом звiтного перiоду в ПАТ "Кримгазбуд" не вiдбувалися змiни, якi вiдносяться до особливої iнформацiї згiдно з ч.I ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006р. №3480-IV. В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi. Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що попередня фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв'язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. Нами висловлюється обмежена впевненiсть щодо вiдповiдностi iншої iнформацiї. 11. Виконання значних правочинiв. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що ПАТ "Кримгазбуд" дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв. 12. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння та внутрiшнього контролю. Пiд час проведення аудиту виконаннi аудиторськi процедури якi були направленi на отримання доказiв, на пiдставi яких можно сформувати судження що система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту товариства. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - загальнi збори акцiонерiв, - наглядова рада, - правлiння, - ревiзiйна комiсiя. Протягом звiтного року поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства здiйснювало правлiння товариства в межах повноважень, якi встановлено статутом акцiонерного товариства. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю акцiонерного товариства. Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї. Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов'язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2011 рiк. Звiт ревiзiйної комiсiї було затверджено загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2012 року), який не мiстить встановлених недолiкiв щодо порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi. Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились. Результати виконаних аудиторських процедур по перевiрцi стану корпоративного управлiння та внутрiшнього контролю ПАТ "Кримгазбуд" не мiстять суттєвих зауважень. 13. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ "Кримгазбуд" наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi акцiонерним товариством, включає наступнi складовi: - стратегiя та мета ризик - менеджменту; - управлiння ризиками; - загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв; - джерела та механiзми контролю за ризиками; - аналiз ризикiв. Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ "Кримгазбуд" визначає спостережна рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює правлiння. В результатi виконаних аудиторських процедур аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення попередньої фiнансової звiтностi ПАТ "Кримгазбуд" станом на 31.12.2012р. в наслiдок шахрайства. 14. Основи подання звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Для складання попередньої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ на базi бухгалтерської звiтностi, складеної вiдповiдно до П(С)БО, ПАТ "Кримгазбуд" використовує метод трансформацiї, а також використовує iншу базу даних, яка сформована на основi первинних документiв у вiдповiдностi до вимог МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування МСФЗ". Вiдповiдно до пункту 23 МСФЗ (IFRS) 1, ПАТ "Кримгазбуд" пояснює, як перехiд вiд П(С)БО до МСФЗ вплинув на її фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та рух грошових коштiв. Для цих цiлей вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 1 товариство включає в першу фiнансову звiтнiсть звiрки показникiв першої звiтностi за МСФЗ з показниками бухгалтерської звiтностi товариства, складеної за П(С)БО, а також розкриває вимоги до їх змiсту i порядку проведення. ПАТ "Кримгазбуд" застосовує МСФЗ (IFRS), чиннi для перiодiв, що закiнчуються 31 грудня 2012 року при пiдготовцi та поданнi свого звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2012 року (включаючи порiвняльнi суми за станом на 01 сiчня 2012 року.), звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року i розкриття (включаючи порiвняльну iнформацiю за 2011 рiк.). Товариство веде бухгалтерський облiк у валютi України i здiйснює облiковi записи вiдповiдно до вимог П(С)БО. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi цих облiкових записiв з коригуваннями, необхiдними для приведення її у вiдповiднiсть з усiма iстотними аспектами МСФЗ. Пiдприємство прийняло рiшення надавати єдиний звiт про сукупний дохiд, а також надавати звiт про рух грошових коштiв прямим методом. Керiвництво ПАТ "Кримгазбуд" пiдготувало попередню фiнансову звiтнiсть на основi принципу безперервно дiючої пiдприємства, згiдно якому реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань здiйснюється в ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво оцiнює здатнiсть акцiонерного товариства продовжувати свою дiяльнiсть безперервно посилаючись на примiтки до фiнансової звiтностi, в яких розкривається iнформацiя про наявнiсть суттєвої невизначеностi про безперервнiсть дiяльностi. Функцiональною валютою i валютою представленої попередньої звiтностi ПАТ "Кримгазбуд" є нацiональна валюта України - гривня, всi суми округленi до цiлих тисяч гривень (тис.грн.). 14.1 Дата переходу на пiдготовку фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Дата переходу акцiонерного товариства на звiтування вiдповiдно до МСФ3 - 01 сiчня 2012 року, яка є початком першого порiвняльного перiоду, представленого у фiнансовiй звiтностi, складеної вiдповiдно до МСФЗ. Перша фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до МСФЗ буде представлена акцiонерним товариством за звiтний перiод, що закiнчиться 31 грудня 2013 року. При пiдготовцi попередньої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ акцiонерне товариство застосувало всi обов'язковi i деякi необов'язковi правила першого застосування МСФЗ, чиннi на 31 грудня 2012 року. 14.2. Звiрка балансу (звiту про фiнансовий стан), складеного згiдно П(С)БО та балансом складеним згiдно МСФЗ за 2011 рiк. Вiдповiдно до пункту 24 МСФЗ (IFRS) 1 товариство надає звiрку капiталу, вiдображеного згiдно П(С)БО на 01.01.2012 року i пояснення суттєвих коригувань звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2011 року. Результати коригувань у зв'язку з вiдмiнностями в облiковiй полiтицi у вiдповiдностi з МСФЗ та до початку застосування МСФЗ визнаються в нерозподiленого прибутку на дату переходу на МСФЗ. 14.3. Вплив переходу на пiдготовку фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Оцiнка впливу вiдмiнностей мiж МСФЗ та П(С)БО на величину власного капiталу за порiвняльний перiод на 31.12.2011р. Статтi власного капiталу 31.12.2011р. П(С)БО Корегування 01.01.2012р. МСФЗ (Примiтки) Статутний капiтал 890 - 890 Резервний капiтал - - - Iнший додатковий капiтал 899 -899 - Вилучений капiтал (187) +187 - Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 9610 -1967 7643 Всього капiтал 11212 -2679 8533 Акцiонерне товариство визнало всi коригування безпосередньо в нерозподiленого прибутку на дату переходу на МСФЗ (IFRS) 01 сiчня 2012р. в результатi коригувань сума власного капiталу зменшена на 2679 тис.грн. Оцiнка впливу вiдмiнностей мiж МСФЗ та П(С)БО на величину чистого прибутку пiсля дати переходу на МСФЗ. Статтi Попереднi П(С)БО Виправ-лення помилок Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ (гр.2+3+4) 1 2 3 4 5 Нематерiальнi активи 21 - - 21 Основнi засоби 7586 - +226 7812 Фiнансовi iнвестицiї 6 - -6 - Вiдстроченi податковi активи - - - - Довгострокова дебiторська заборгованiсть - - - - Усього, непоточних активiв 7613 - +220 7833 Запаси 2111 - -218 1893 Торговельна та iншi дебiторська заборгованiсть 12675 - -1803 10872 Iншi активи 1339 - - 1339 Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв 432 - - 432 Усього поточних активiв 16557 - -2021 14536 Усього, активiв 24170 - -1801 22369 Вiдстроченi податковi зобовязання - - +169 169 Доходи майбутнiх перiодiв - - - - Короткостроковi забезпечення - - +802 802 Торговельна та iншi кредиторська заборгованiсть 12958 - -93 12865 Усього, зобов'язань 12958 - +878 13836 Разом, активи мiнус зобов'язання 11212 - -2679 8533 Статутний капiтал 890 - - 890 Емiсiйний дохiд - - - - Резерв переоцiнки основних засобiв 899 - -899 - Резервний капiтал - - - - Вилучений капiтал (187) - +187 - Безоплатно одержанi необоротнi активи - - - - Нерозподiленi прибутки/збитки 9610 - -1967 7643 Разом, власний капiтал 11212 - -2679 8533 Iстотних вiдмiнностей мiж МСФЗ та П(С)БО, якi б вплинули на звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року не було. 14.4. Обов'язковi винятки щодо ретроспективного застосування окремих стандартiв у складi МСФЗ. Згiдно додатка В МСФЗ (IFRS) "Винятки ретроспективного застосування в iнших МСФЗ (IFRS)" товариство застосувало такi винятки: " оцiннi значення; " припинення визнання фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань; " облiк операцiй хеджування; " не контролюючих частки власникiв. Для цiлей МСФЗ пiдприємство використовує оцiннi значення, вiдповiднi оцiнним значенням, визначеним при застосуваннi на дату переходу на МСФЗ згiдно ранiше застосовуваними П(С)БО, з урахуванням корегувань, проведених з метою вiдобразити вiдмiнностi в облiковiй полiтицi, якщо не iснує об'єктивних доказiв того, що цi значення були помилковими. Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 1 пiдприємство не може застосовувати судження заднiм числом i приймати бiльш "Вигiднi" оцiночнi значення при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ (IFRS) 1. Якщо оцiнне значення, визначене згiдно ранiше застосовувалися П(С)БО, вимагає коректування огляду на появу нової iнформацiї пiсля вiдповiдної дати, така iнформацiя враховується аналогiчно не корегуючим подiям пiсля звiтного перiоду згiдно МСФЗ 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду". Вимога, що передбачає використання пiдприємством оцiночних значень, що вiдповiдають тим, до згiдно ранiше застосовувалися ПСБО, застосовуються до оцiнних значень, якi були прийнятi як на дату переходу на МСФЗ, так i на кiнець порiвняльного перiоду. Товариство припинило визнання непохiдних фiнансових активiв i вирiшила не застосовувати вимоги МСФЗ (IFRS) 9 ретроспективно. Товариство вирiшило не вiдображати хеджування у вступному звiтi про фiнансовий стан згiдно МСФЗ 1.В5 14.5. Необов'язковi винятки щодо вимог, окремих МСФЗ, застосовуються за розсудом товариства: " об'єднання бiзнесу; " виплат, заснованих на акцiях; " договорiв страхування; " доцiльна собiвартiсть; " договорiв оренди; " винагород працiвникам; " накопичених курсових рiзниць; " iнвестицiй в дочiрнi, спiльно-контрольованi та асоцiйованi пiдприємства активiв i зобов'язань дочiрнiх, асоцiйованих та спiльної дiяльностi; " складових фiнансових iнструментiв; " класифiкацiї ранiше визнаних фiнансових iнструментiв; " оцiнки фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань за справедливою вартiстю при первiсному визнаннi; " зобов'язань щодо виведення з експлуатацiї, включених до первiсної вартостi основних засобiв; " витрат за позиками; " активiв, отриманих вiд клiєнтiв; " погашення фiнансових зобов'язань шляхом подання пайових iнструментiв значною гiперiнфляцiєю; " угод про спiльну дiяльнiсть. Зазначенi виключення МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" звiльняє компанiю, яка вперше застосовує МСФЗ, вiд ретроспективного застосування деяких МСФЗ. Товариство застосувало такi винятки: " Основнi засоби, що перебувають у власностi товариства, але не є iнвестицiйною нерухомiстю, якi оцiнювалися в фiнансової звiтностi по вартостi, еквiвалентної їх первiсної вартостi згiдно зi П(С)БО. Товариство прийняло рiшення враховувати вiдповiднi суми умовної первiсною вартiстю цих активiв, оскiльки їх вартiсть згiдно з П(С)БО порiвнянна з їх iсторичної вартiстю вiдображеної безпосередньо перед першим застосуванням МСФЗ у фiнансовiй iнформацiї, складеної вiдповiдно до принципiв визнання, наступної оцiнки та класифiкацiї за МСФЗ. " Нематерiальнi активи що перебувають у власностi товариства, якi вiдповiдають критерiям визнання в МСБО 38 на дату переходу на МСФЗ, якi оцiнювалися в фiнансової звiтностi по вартостi, еквiвалентної їх первiсної вартостi згiдно зi П(С)БО. Товариство прийняло рiшення враховувати вiдповiднi суми умовної первiсною вартiстю цих активiв, оскiльки їх вартiсть згiдно з П(С)БО порiвнянна з їх iсторичної вартiстю вiдображеної безпосередньо перед першим застосуванням МСФЗ у фiнансовiй iнформацiї, складеної вiдповiдно до принципiв визнання, наступної оцiнки та класифiкацiї за МСФЗ. 14.6. Окремi питання складання попередньої фiнансової звiтностi за МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за винятком статей фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнених за справедливою вартостi. Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч гривень (тис. грн.). Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Кримгазбуд" складена на основi принципiв: Достовiрне уявлення i вiдповiднiсть МСФЗ (IFRS). Товариство, фiнансова звiтнiсть якого вiдповiдає МСФЗ (IFRS), повинно зробити чiтке та беззастережне висловлювання про таку вiдповiднiсть у примiтках до фiнансової звiтностi. Не допускається опис фiнансової звiтностi як вiдповiдної МСФЗ (IFRS), якщо вона не вiдповiдає всiм вимогам МСФЗ (IFRS). Безперервнiсть дiяльностi. При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво повинне оцiнити здатнiсть пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть. Фiнансова звiтнiсть повинна складатися на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi. Облiк на основi принципу нарахування. Пiдприємство повинно складати свою фiнансову звiтнiсть на основi принципу нарахування, за винятком iнформацiї про рух грошових коштiв. Суттєвiсть та агрегування. Пiдприємство повинно представляти кожен iстотний клас аналогiчних статей в фiнансовiй звiтностi окремо. Пiдприємство повинно представляти статтi, що вiдрiзняються за характером або функцiї, окремо, за винятком випадкiв, коли вони є несуттєвими. Взаємозалiк. Пiдприємство вiдображає як активи, так i зобов'язання, а також доходи i витрати по окремостi. Пiдприємство має чiтко позначити кожний компонент фiнансової звiтностi. Визначення ставки дисконтування. Ставка дисконтування, що застосовується для облiку, залежить вiд кредитоспроможностi боржника. При дисконтуваннi дебiторської заборгованостi, ставка дисконтування вiдповiдає вiдсотковiй ставцi, по якiй даний контрагент мiг би отримати позиковi кошти на аналогiчних умовах. Якщо дисконтується кредиторська заборгованiсть, то ставка дисконтування й вiдповiдає вiдсотковiй ставцi, по якiй товариство могла б отримати позиковi кошти на аналогiчних умовах. Ставки дисконтування застосовуються до вирахування податку на прибуток, тобто при оцiнцi ставки враховуються грошовi потоки до оподаткування. 14.7. Необоротнi активи. Основнi засоби. Основними засобами визнаються матерiальнi активи ПАТ, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльш за один рiк, первинна вартiсть яких визначається залежно вiд класу бiльш 2500,00 грн., якi використовуються в процесi виробництва, надання послуг, здачi в оренду iншим особам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. Основнi засоби ПАТ враховуються по об'єктах. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї числяться у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає вартiсть придбання i всi витрати, пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкту до експлуатацiї. Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду в якому вони виникли. Вартiсть iстотних оновлень (полiпшень) i вдосконалень основних засобiв капiталiзується. В результатi коригувань, що приводять iнформацiю про вартiсть основних засобiв до показникiв звiтностi, складеної на пiдставi МСФЗ, акцiонерним товариством вартiсть основних засобiв збiльшена на суму 226 тис.грн. Загальна залишкова вартiсть основних засобiв товариства станом на 31.12.2012р. складає 6336 тис.грн. Амортизацiя основних засобiв i перiод амортизацiї основних засобiв. Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, здiйснюється лiнiйним способом, виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкту. Амортизацiя капiталiзованої вартостi основних засобiв нараховується лiнiйним методом на основi очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: - будинки та споруди до 20 рокiв; - машини та обладнання до 5 рокiв; - транспортнi засоби до 5 рокiв; - iншi основнi засоби до 12 рокiв. Термiн корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається комiсiєю з приймання основних засобiв i затверджується головою правлiння ПАТ. Термiн корисного використання основних засобiв передивляється щорiк за результатами рiчної iнвентаризацiї. Амортизацiя активу починається тодi, коли вiн стає доступний для використання, тобто, коли його мiсце розташування i стан дозволяють здiйснювати його експлуатацiю вiдповiдно до намiрiв керiвництва. Нарахування амортизацiї активу припиняється, починаючи з ранiшою з двох дат: дати переведення до складу активiв, призначених для продажу (або включення до складу вибуваючої групи, яка класифiкується як призначена для продажу) вiдповiдно до МСФО 5 або дат припинення визнання активу. Нарахування амортизацiї не припиняється в разi простою активу або припинення активного використання активу, за винятком випадкiв, коли актив повнiстю амортизований. Витрати по створенню резерву майбутнiх витрат. При первиннiй оцiнцi об'єктiв основних засобiв у вартiсть об'єкта може включатися резерв майбутнiх витрат на демонтаж, лiквiдацiю об'єкта i вiдновлення дiлянки пiсля закiнчення термiну експлуатацiї. Згiдно наданої iнформацiї товариством резерв майбутнiх витрат не створювався. Витрати на сплату вiдсоткi. У разi якщо об'єкт будується (створюється) за допомогою залучення кредитiв, то облiк витрат на виплату вiдсоткiв здiйснюється вiдповiдно до IAS 23 витрати на позики, в залежностi вiд того, чи є цей об'єкт квалiфiкованим активом, а також вiд умов i обставин сплати таких вiдсоткiв. Згiдно наданої товариством iнформацiї об'єктiв, якi створюється за допомогою залучення кредитiв немає. Оцiнка об'єктiв при їх будiвництвi, та оцiнка незавершених капiтальних iнвестицiй в основнi засоби. Об'єкти, побудованi (спорудженi) товариством (як i самостiйно виробленi промисловим способом), оцiнюються за тими ж принципами, що i об'єкти, придбанi на сторонi. Нематерiальнi активи. Товариство використовувало для оцiнки нематерiальних активiв на дату переходу на МСФЗ умовну первiсну вартiсть, яка включає вартiсть придбання i витрати, пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. Нематерiальний актив пiдлягає визнанню тодi i лише тодi, коли: - iснує вiрогiднiсть того, що пiдприємство отримає очiкуванi майбутнi економiчнi вигоди, що виникають з активу; - собiвартiсть активу можна надiйно вимiряти. Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо: - iснує вiрогiднiсть того, що цi витрати приведуть актив до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi; - цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу. Нематерiальнi активи амортизуються лiнiйним методом впродовж очiкуваного термiну їх використання, але не бiльш 20 рокiв. Очiкуваний термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх постановцi на облiк комiсiєю, призначеною головою правлiння ПАТ, виходячи з: - очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень вiдносно термiнiв використання або iнших чинникiв; - термiнiв використання подiбних активiв, затвердженого головою правлiння ПАТ. Нарахування амортизацiї починається в мiсяцi, наступному пiсля введення нематерiального активу в експлуатацiю. Нематерiальний актив з невизначеним термiном корисного використання не пiдлягає амортизацiї. Амортизацiя повинна припинятися на ранiшу з двох дат: на дату класифiкацiї даного активу як призначеного для продажу (або включення у вибуваючу групу, класифiковану як призначена для продажу) вiдповiдно до МСФО 5, або на дату припинення його визнання. Амортизацiя, нарахована за кожен перiод, признається у складi витрат. Загальна залишкова вартiсть нематерiальних активiв товариства станом на 31.12.2012р. складає 21 тис.грн. Товариство визнає в попереднiй фiнансовiй звiтностi нематерiальнi активи, якi можна: iдентифiкувати, тобто є вiдокремлюваним; якi можна контролювати, тобто володiє правом на отримання майбутнiх економiчних вигод вiд його використання. Iнвестицiйне майно МСФО 40. На дату переходу на МСФЗ товариство має на балансi майно, яке згiдно з МСФЗ (IAS) 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" квалiфiкується як iнвестицiйне майно. Товариство використовувало для оцiнки iнвестицiйного майна на дату переходу на МСФЗ умовну первiсну вартiсть, так як пiдприємство вибирає для використання модель облiку за фактичними витратами згiдно МСФЗ (IAS) 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть". Пiд iнвестицiйним майном, згiдно з "5 IAS 40, товариство розумiє майно, що перебуває у товариства на правах власностi. Iнвестицiйна нерухомiсть Визнана умовна первiсна вартiсть активу Накопичена амортизацiя Строк корисного використання Метод амортизацiї Основнi засоби 1003 99 20 рокiв лiнiйний Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в оренду, враховується за прямолiнiйним методом протягом строку оренди i за 2012р. складають 252 тис.грн. Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, 'рунтується на аналiзi змiсту договорiв. До перевiрки надано товариством договор оренди вiд 04.01.2012р. №2 на передачу в оренду нежитлових примiщень товариства. Термiн оренди складає 1 рiк вiдповiдно. При цьому на дату початку дiї договорiв встановлено, що до орендаторiв право користування активом у результатi даної угоди не переходить. У вiдповiдностi до вимог МСФЗ (IFRS) 1 для угод, укладених до 1 сiчня 2012 р., датою початку орендних вiдносин умовно вважається 1 сiчня 2012 року. Фiнансовi iнвестицiї. В цiлях складання фiнансової звiтностi фiнансовi iнвестицiї класифiкуються по категорiях: o призначенi для торгiвлi; o утримуванi до погашення; o що є в наявностi для продажу; o iнвестицiї в асоцiйованi компанiї. Фiнансовi iнвестицiї товариства сформувалися в минулих перiодах шляхом вкладання коштiв в iншi пiдприємства. При першому визнаннi фiнансовi iнвестицiї оцiненi за справедливою вартiстю. На основi аналiзу облiкової iнформацiї ПАТ "Кримгазбуд" та для приведення у вiдповiднiсть вимог МСФЗ фiнансовi iнвестицiї в сумi 6 тис.грн. акцiонерним товариством виключенi iз состава активiв, тому що не вiдповiдають критерiям визнання активами. Дебiторська заборгованiсть. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (здобуття очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгiвельна дебiторська заборгованiсть (що виникає за реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i неторгiвельна (iнша) дебiторська заборгованiсть. Первинне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих активiв. У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображена за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з врахуванням наданих знижок, повернень товарiв i безнадiйної i сумнiвної заборгованостi. Безнадiйна дебiторська заборгованiсть в сумi 588 тис.грн. акцiонерним товариством виключена iз состава активiв, тому що не вiдповiдають критерiям визнання активами. Короткострокова дебiторська заборгованiсть при вiдсутностi оголошеної вiдсоткової ставки оцiнюється за первiсною вартiстю, зазначеною в первинному документi, якщо результат дисконтування є несуттєвим. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012р. складає 6300 тис.грн. За даними попередньої фiнансової звiтностi пiдприємства дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012р. складає: - за розрахунками з бюджетом - 2177 тис. грн.; - за виданими авансами - 718 тис.грн. Данi про розмiр дебiторської заборгованостi, вiдображенi в попереднiй фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012р., вiдповiдають даним бухгалтерського облiку товариства. 14.8. Грошовi кошти та їх еквiваленти та грошовi кошти з обмеженням до використання. Грошовi кошти ПАТ включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi. За станом на 31.12.2012р. за даними звiтностi враховуються грошовi кошти на загальну суму 533 тис.грн., що пiдтверджується залишками за поточним рахунком i в касi пiдприємства. 14.9. Запаси. Вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБУ 2. Запаси враховуються по однорiдних групах. Собiвартiсть придбаних в третiх осiб запасiв складається з вартостi придбання i iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. Оцiнка запасiв при їх вибуттi або передачi у виробництво здiйснюється за середньозваженої вартiстю. В результатi коригувань, що приводять iнформацiю про вартiсть запасiв до показникiв звiтностi, складеної на пiдставi МСФЗ, акцiонерним товариством вартiсть запасiв на 01.01.2012р. зменшена на суму 218 тис.грн. - на вартiсть запасiв, якi не вiдповiдають критерiям визнання активами. Загальна вартiсть запасiв товариства станом на 31.12.2012р. складає 4147 тис.грн. 14.10. Зобов'язання i резерви. Облiк i визнання зобов'язань i резервiв в ПАТ здiйснюється вiдповiдно до МСБУ 37. Зобов'язання ПАТ, класифiкуються на довгостроковi (термiн погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). Довгостроковi зобов'язання (окрiм вiдкладених податкiв на прибуток) вiдображаються залежно вiд вигляду або за справедливою вартiстю. Поточна кредиторська заборгованiсть враховується i вiдображається в балансi за первинною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. ПАТ здiйснює переведення частини довгострокової кредиторської заборгованостi в склад короткострокової, коли за станом на дату балансу за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менш 365 днiв. Поточнi зобов'язання ПАТ "Кримгазбуд" за станом на 31.12.2012р. складають 12440 тис. грн., з них: - короткостроковi кредити банкiв (ряд 500) 2000 тис. грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (ряд 530) 3625 тис. грн.; - поточнi зобов'язання з одержаних авансiв (ряд 540) 3798 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом (ряд 550) 139 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування (ряд 570) 171 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi (ряд 580) 281 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання (ряд 610) 2426 тис. грн. Усього 12440 тис. грн. Данi про розмiр кредиторської заборгованостi, вiдображенiй в попереднiй фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012р., вiдповiдають даним бухгалтерського облiку товариства. Резерви признаються, якщо ПАТ в результатi певної подiї у минулому має юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшою мiрою вiрогiдностi буде потрiбно зменшення ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. ПАТ визнає як резерви - резерв вiдпусток, який формується щомiсячно виходячи з фонду оплати працi i розрахункового оцiночного коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з даних попереднiх звiтних перiодiв з врахуванням поправки на iнформацiю звiтного перiоду. Станом на 31.12.2012р. розмiр забеспечення на оплату вiдпусток персоналу товариства становить 979 тис.грн., що пiдтверджено даними вiдповiдних розрахункiв. 14.11. Короткостроковi винагороди працiвникам. Всi винагороди працiвникам в ПАТ враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБУ 19. В процесi господарської дiяльностi ПАТ сплачує обов'язковi внески до Державного Пенсiйного фонду за своїх працiвникiв в розмiрах, передбачених законодавством України. Пенсiйнi накопичення працiвникiв стримуються по ставках, певним законодавством України, вiд доходу, що приймається для числення пенсiйних внескiв кожного працiвника пiдприємства. Працiвники надають послуги пiдприємству на основi повного робочого дня, (повної робочої недiлi) вiдповiдно до Закону України "Про працю", часткову зайнятiсть, на постiйнiй, разовiй або тимчасовiй основi, згiдно з умовами трудових договорiв. Якщо працiвник надає товариству послуги протягом облiкового перiоду, товариство визнає недисконтовану величину короткострокових виплат працiвникам, яка пiдлягає виплатi в обмiн на цi послуги: " як зобов'язання, пiсля вирахування будь якої вже виплаченої суми. Якщо вже виплачена сума перевищує недисконтовану величину виплат товариство визнає це перевищення як актив (авансовi витрати) у тiй мiрi, в якiй авансовi витрати приведуть, до скорочення майбутнiх платежiв або поверненню коштiв; " як витрати, за винятком тих внескiв, якi iнший стандарт вимагає або дозволяє включати в собiвартiсть активу (МСФЗ 2 "Запаси" та МСФЗ 16 "Основнi засоби"). При визначеннi витрат на оплату працi враховується фактична чисельнiсть, що не перевищує штатну. Штатна чисельнiсть пiдприємства затверджується щорiк наказом голови правлiння пiдприємства. Згiдно облiковим даним середнеоблiкова чисельнiсть за 2012р. складає 216 чол. Станом на 31.12.2012р. заборгованiсть перед персоналом товариства по оплатi працi складає 281 тис.грн. 14.12. Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з суми капiталу в перiодi, коли вони були затвердженi загальними зборами акцiонерiв. Згiдно наданої iнформацiї дивiденди за 2011р. товариством не нараховувались. 14.13. Призначення доходiв i витрат. Облiк доходiв ПАТ здiйснюється вiдповiдно до МСБУ (IAS) 18 "Дохiд". Доходи ПАТ признаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв та послуг признається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних ризик, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБУ 18. Облiк доходiв та витрат здiйснюється наростаючим пiдсумком з початку року. Залишки за рахунками доходiв та витрат закриваються в кiнцi кожного мiсяця. Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї товарiв та послуг вiдповiдно до полiтики ПАТ не передбачено. В разi надання ПАТ послуг, передбачених контрактом, протягом погодженого часу, дохiд признається в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги i розраховуються на основi загальної вартостi контракту i вiдсотка виконання. Процентний дохiд признається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься виходячи з принципу нарахування. Згiдно з облiковою полiтикою товариства дохiд вiд дивiдендiв признається, коли виникає право акцiонерiв на здобуття платежу. Витрати, пов'язанi iз здобуттям доходу, признаються одночасно з вiдповiдним доходом. Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) в 2012р. складає 48888 тис. грн.; iншi операцiйнi доходи складають 289 тис. грн. Витрати визнанi витратами 2012р. одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. Витрати операцiйної дiяльностi за елементами за 2012р. склали 46855 тис. грн. - матерiальнi затрати 32044 тис. грн.; - витрати на оплату працi 7608 тис. грн.; - вiдрахування на соцiальнi заходи 2905 тис. грн.. - амортизацiя 1870 тис. грн.; - iншi витрати 2428 тис. грн. Усього: 46855 тис. грн. 14.14. Процентний дохiд. В 2012р. процентний (фiнансовий) дохiд товариства складає 15 тис.грн. 14.15. Дохiд вiд оренди. Дохiд товариства вiд iнвестицiйної нерухомостi за 2012р. складає 252 тис.грн. 14.16. Державнi субсидiї. Державних субсидiй товариство в звiтньому перiодi не отримувало. 14.17. Податки. Поточний податок на прибуток. Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточний перiод оцiнюються за сумою, передбачуваної до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку податку на прибуток, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату. Поточний податок на прибуток за 2012р. складає 400 тис.грн. Вiдстрочений податок. Вiдстрочений податок розрахован товариством шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi i станом на 31.12.2012р. складає 37 тис.грн. 14.18. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть. Згiдно даним бухгалтерского облiку на балансi товариства немає необоротнiх активiв, вiдносно яких керiвництво має твердий намiр вчинити продаж. 14.19. Витрати за позиками. Зобов'язання ПАТ "Кримгазбуд" по короткострокових кредитах банку за станом на 31.12.2012р. складає 2000 тис.грн. по кредитному договору вiд 27.12.2012р. № ККМРGЕN.78992.002, з термiном погашення - 26.12.2013р. Згiдно кредитного договору, який надан банком на поповнення оборотнiх коштiв товариства, вiдсоткова ставка складала 20% рiчних. Витрати за кредитом вiднесенi на витрати в звiтному перiодi, тобто в якому вони були понесенi. Витрати за позиками мiстять у собi виплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi товариством в зв'язку з позиковими коштами. Фiнансовi витрати товариства в 2012р. складають 165 тис. грн. 15. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Назва аудиторської фiрми Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Таврiя-Аудит" Iдентифiкацiйний код юридичної особи 25136858 Юридична адреса Мiсцезнаходження юридичної особи 95034, АРКрим, м. Сiмферополь, вул. Шполянської, буд.15 Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю Свiдоцтво № 1 882 120 0000 011525 вiд 13.01.1998р. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть Свiдоцтво № 1879 видане Аудиторською палатою України 26.01.2001р. термiн дiї до 14.11.2015р. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв Свiдоцтво серiї АБ №000327 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 27.03.2007р., термiн дiї до 04.11.2015р. Рiшення АПУ до включення в Перелiк аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту №262/3 вiд 20.12.2012р. Номер, дата видачi сертифiката аудитора Сертифiкат серiї А № 006765, виданий Аудиторською палатою України 23.12.2010р. термiн дiї до 23.12.2015р. Телефон (0652) 70-35-40, (0652) 54-70-19 (050) 050-398-71-78 Директор Н. О. Молдахметова. (сертифiкат аудитора № 006765)
Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Основнi види послуг - будiвництво газових мереж. Основнi клiєнти - населення Автономної Республiкi Крим. Основнi конкуренти - ВАТ "Кримгiдроспецбуд".
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Вiдчудження не було. Придбання за п'ять рокiв: будинки та споруди - 189 тис.грн., машини та обладнання - 3420 тис.грн., транспортнi засоби - 2411 тис.грн., iнструменти, прилади - 467 тис.грн. земельна дiлянка - 863 тис.грн. Разом - 7350 тис.грн.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Основними засобами визнаються матерiальнi активи ПАТ, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльш за один рiк, первинна вартiсть яких визначається залежно вiд класу бiльш 2500,00 грн., якi використовуються в процесi виробництва, надання послуг, здачi в оренду iншим особам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. Основнi засоби ПАО враховуються по об'єктах. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї числяться у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає вартiсть придбання i всi витрати, пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкту до експлуатацiї. Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду в якому вони виникли. Вартiсть iстотних оновлень (полiпшень) i вдосконалень основних засобiв капiталiзується. Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, здiйснюється лiнiйним способом, виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкту. Термiн корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається комiсiєю з приймання основних засобiв i затверджується головою правлiння ПАТ. Термiн корисного використання основних засобiв передивляється щорiк за результатами рiчної iнвентаризацiї. Амортизацiя активу починається тодi, коли вiн стає доступний для використання, тобто, коли його мiсце розташування i стан дозволяють здiйснювати його експлуатацiю вiдповiдно до намiрiв керiвництва. Нарахування амортизацiя активу припиняється, починаючи з ранiшою з двох дат: дати переведення до складу активiв, призначених для продажу (або включення до складу вибуваючої групи, яка класифiкується як призначена для продажу) вiдповiдно до МСФО 5 або дат припинення визнання активу. Нарахування амортизацiї не припиняється в разi простою активу або припинення активного використання активу, за винятком випадкiв, коли актив повнiстю амортизований.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Вiдсутнiсть своєчасного бюджетного фiнансування замовникiв.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
За звiтний перiод фактiв виплат штрафiв i компенсацiй за порушення чинного законодавства не було.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
70 вiдсоткiв виконуємих будiвельно-монтажних робiт оплачено за рахунок бюджетних коштiв.
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Укладених, але не виконаних договорiв Товариство не має.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Збiльшити обсяг виробництва на 10 вiдсоткiв.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
У звiтному перiодi дослiджень та розробок не було.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛIКИ КРИМ 08.05.2012Справа №5002-23/5326-2011 по справi за позовом Публiчного акцiонерного товариства "Кримгазбуд" до вiдповiдача Публiчного акцiонерного товариства "Пiвденшляхбуд" про стягнення 86029,46 грн. Суть спору: Публiчне акцiонерне товариство "Кримгазбуд" звернулося до господарського суду Автономної Республiки Крим з позовною заявою про стягнення з Публiчного акцiонерного товариства "Пiвденшляхбуд" грошових коштiв у розмiрi 86029,46 грн. СУД УХВАЛИВ: Заяву Публiчного акцiонерного товариства "Кримгазбуд" задовольнити. ОКРУЖНИЙ АДМIНIСТРАТИВНИЙ СУД АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛIКИ КРИМ 30 жовтня 2012 р. Справа №2а-6896/12/0170/18 за позовом Публiчного акцiонерного товариства "Кримгазбуд" до Державної податкової iнспекцiї в м. Сiмферополi АР Крим про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення. Суть справи: Публiчне акцiонерне товариство "Кримгазбуд" звернулось до Окружного адмiнiстративного суду АР Крим з адмiнiстративним позовом до Державної податкової iнспекцiї в м. Сiмферополi АР Крим про визнання протиправним та скасування податкового повiдомлення-рiшення вiд 27.02.12р. №0015532301. СУД ПОСТАНОВИВ: Адмiнiстративний позов задовольнити. Визнати протиправним та скасувати податкове повiдомлення - рiшення Державної податкової iнспекцiї в м. Сiмферополi АР Крим №001552301 вiд 27.02.2012 р.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнформацiї, що може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi немає.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 6908 6336 0 0 6908 6336
будівлі та споруди 751 740 0 0 751 740
машини та обладнання 3648 4014 0 0 3648 4014
транспортні засоби 2304 1387 0 0 2304 1387
інші 205 195 0 0 205 195
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 6908 6336 0 0 6908 6336
Опис Показники вiдповiдають даним баланса. Збiльшення за рахунок прибдання основних засобiв.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 9448 8533
Статутний капітал (тис. грн.) 890 890
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 890 890
Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(9448.000 тис.грн. ) бiльше скоригованого статутного капiталу(890.000 тис.грн. ).Це вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 2000 X X
у тому числі:  
Короткостроковий кредит банку 27.12.2012 2000 20 26.12.2013
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 139 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 10507 X X
Усього зобов'язань X 12646 X X
Опис: Показники вiдповiдають данним балансу

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
02.03.2012 13.03.2012 Відомості про проведення загальних зборів
06.04.2012 19.04.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2011 1 0
3 2010 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): - Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): - Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): - Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 5
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 4
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 5
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 2

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) -
Інші (запишіть) -

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) -

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): - X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) -

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.


Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 3


Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
Члени правління (директор) Ні Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Так Ні Так
Секретар загальних зборів Ні Так Ні
Секретар наглядової ради Ні Ні Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні Ні Ні
Інше(запишіть): - Ні Ні Ні

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження аудитора Ні Ні Так Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): -

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Так Ні Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) -

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) -

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Так Ні
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) -

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) -

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): -
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так Ні
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) Дематерiалiзацiя випуску акцiй товариства

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: -

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: -
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року -

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Товариство не є фiнансовою установою.
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
не заповнюється
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
не заповнюється
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
не заповнюється
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
не заповнюється
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
не заповнюється
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
не заповнюється
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
не заповнюється
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
не заповнюється
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
не заповнюється
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
не заповнюється
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
не заповнюється
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
не заповнюється
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
не заповнюється
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
не заповнюється
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
не заповнюється
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
не заповнюється
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
не заповнюється
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
не заповнюється
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
не заповнюється
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
не заповнюється

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИМГАЗБУД" за ЄДРПОУ 03335681
Територія за КОАТУУ 0110136900
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за КОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 42.21
Середня кількість працівників 241
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса 95001 Автономна Республiка Крим м.Сiмферополь вул. Крилова, буд. 141
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Баланс
на 31.12.2012 р.
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 21 21
- первісна вартість 011 32 32
- накопичена амортизація 012 ( 11 ) ( 11 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 6908 6336
- первісна вартість 031 12314 13607
- знос 032 ( 5406 ) ( 7271 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 904 898
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 1003 1003
Знос інвестиційної нерухомості 057 99 105
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 7833 7255
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 1893 4147
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 0 0
Готова продукція 130 0 0
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 3470 6300
- первісна вартість 161 3470 6300
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 1164 2177
- за виданими авансами 180 4790 718
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 1448 0
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 432 533
- у т.ч. в касі 231 0 0
- в іноземній валюті 240 0 0
Інші оборотні активи 250 1339 1943
Усього за розділом II 260 14536 15818
III. Витрати майбутніх періодів 270 0 0
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0
Баланс 280 22369 23073
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 890 890
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 0 0
Резервний капітал 340 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 7643 8558
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 8533 9448
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 802 979
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II 430 802 979
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 169 206
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III 480 169 206
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 2000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 5904 3625
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 2042 3798
- з бюджетом 550 572 139
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 51 171
- з оплати праці 580 255 281
- з учасниками 590 0 0
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 4041 2426
Усього за розділом IV 620 12865 12440
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0
Баланс 640 22369 23073
Примітки Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдтверджена аудитором.
Керівник Зайцев Петро Дмитрович
Головний бухгалтер Галушка Тетяна Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИМГАЗБУД" за ЄДРПОУ 03335681
Територія за КОАТУУ 0110136900
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 42.21
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 48888 0
Податок на додану вартість 015 0 0
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 48888 0
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 43903 ) ( 0 )
Валовий:
- прибуток 050 4985 0
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 469 0
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 3494 ) ( 0 )
Витрати на збут 080 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні витрати 090 ( 115 ) ( 0 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 1845 0
- збиток 105 ( 0 ) ( 0 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 15 0
Інші доходи 130 0 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 165 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 343 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 1352 0
- збиток 175 ( 0 ) ( 0 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 437 ) ( 0 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 915 0
- збиток 195 ( 0 ) ( 0 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток 220 915 0
- збиток 225 ( 0 ) ( 0 )
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 32044 0
Витрати на оплату праці 240 7608 0
Відрахування на соціальні заходи 250 2905 0
Амортизація 260 1870 0
Інші операційни витрати 270 2605 0
Разом 280 47032 0
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 3560320 3560320
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 3560320 3560320
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.257 0
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.257 0
Дивіденди на одну просту акцію 340 0 0
Примітки Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдтверджена аудитором.
Керівник Зайцев Петро Дмитрович
Головний бухгалтер Галушка Тетяна Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИМГАЗБУД" за ЄДРПОУ 03335681
Територія за КОАТУУ 0110136900
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 42.21
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 57882 103724
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 0 0
Повернення авансів 030 104 1669
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 0 0
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 432 18
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 42984 ) ( 83132 )
Авансів 095 ( 0 ) ( 0 )
Повернення авансів 100 ( 244 ) ( 806 )
Працівникам 105 ( 5664 ) ( 5691 )
Витрат на відрядження 110 ( 0 ) ( 4714 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 2928 ) ( 5919 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 808 ) ( 673 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 2976 ) ( 3164 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 1307 ) ( 661 )
Цільових внесків 140 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 145 ( 71 ) ( 78 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 1436 573
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1436 573
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 43 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 6 21
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 0 ) ( 1855 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 49 -1834
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 49 -1834
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 4711 2377
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 2711 ) ( 2377 )
Сплачені дивіденди 350 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 360 ( 3384 ) ( 1266 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -1384 -1266
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -1384 -1266
Чистий рух коштів за звітній період 400 101 -2527
Залишок коштів на початок року 410 432 2959
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 0 0
Залишок коштів на кінець року 430 533 432
Примітки Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдтверджена аудитором.
Керівник Зайцев Петро Дмитрович
Головний бухгалтер Галушка Тетяна Петрiвна

КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 01 | 01
Підприємство ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИМГАЗБУД" за ЄДРПОУ 03335681
Територія за КОАТУУ 0110136900
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління за СПОДУ 0
Вид економічної діяльності за КВЕД 42.21
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 010 890 0 0 0 0 7643 0 0 8533
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 890 0 0 0 0 7643 0 0 8533
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 915 0 0 915
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 0 0 915 0 0 915
Залишок на кінець року 300 890 0 0 0 0 8558 0 0 9448
Примітки Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдтверджена аудитором.
Керівник Зайцев Петро Дмитрович
Головний бухгалтер Галушка Тетяна Петрiвна

Інформація щодо аудиторського висновку

Аудиторський висновок (звiт) незалежних аудиторiв спецiального призначення щодо попередньої фiнансової звiтностi ПАТ "Кримгазбуд" станом на 31.12.2012р., що складена вiдповiдно до облiкових полiтик, що базуються на вимогах МСФ3. 1. Адресат. Аудиторський висновок (звiт) призначається для правлiння та управлiнського персоналу ПАТ "Кримгазбуд" i може бути використований для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi емiтентом рiчної iнформацiї. Ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi ПАТ "Кримгазбуд", яка включає в себе вступний баланс на 01.01.2012р., звiт про фiнансовий стан станом на 31 грудня 2012р., звiти про сукупний дохiд, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на цю дату, а також стислий виклад основних принципiв облiкової полiтики та iншi примiтки отриманi в результатi проведення трансформацiї на дату переходу товариства на звiтування вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi - МСФ3). Ця попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ "Кримгазбуд" була пiдготовлена у рамках переходу акцiонерного товариства на звiтування вiдповiдно до МСФ3. 2. Вiдповiдальнiсть керiвництва за пiдготовку фiнансової звiтностi. Управлiнський персонал акцiонерного товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та об'єктивне представлення попередньої фiнансової звiтностi вiдповiдно до принципiв, зазначених у параграфi 14 та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання попередньої фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень у наслiдок шахрайства або помилки. 3. Вiдповiдальнiсть аудиторiв. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї попередньої фiнансової звiтностi ПАТ "Кримгазбуд" на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України вiд 22.04.1993р. №3125-XII "Про аудиторську дiяльнiсть" (за редакцiєю закону вiд 14.09.2006р. № 140-V), iнших законодавчих актiв України. Дана аудиторська перевiрка проведена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, якi передбачають вiд аудитора дотримання етичних вимог, вiдповiдного планування i проведення аудиту для достатньої впевненостi в тому, що попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ "Кримгазбуд" не має iстотних вiдхилень, вiдповiдає встановленим вимогам щодо її складання i розкриття, прийнятої облiкової полiтики i вiдображення в нiй, за всiма наявними аспектами, об'єктивної iнформацiї про фiнансове положення господарського товариства за станом на 31.12.2012р. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у попереднiй фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризику суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 800 "Особливi мiркування - аудити фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до концептуальних основ спецiального призначення". Аудиторськi докази були зiбранi шляхом застосування таких аудиторських процедур, як перевiрка та пiдрахунок (обчислення), шляхом спiвставлення даних головної книги, журналов - ордерiв та розрахункових i iнших вiдомостей. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризику суттєвих викривлень попередньої фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, застосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання попередньої фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб`єкту господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання попередньої фiнансової звiтностi. Аудитор не спостерiгав за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, але на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй ми висловлюємо довiру, згiдно вимог МСА. Керуючись власним досвiдом i знанням дiяльностi клiєнта, застосовуючи оцiнний метод визначення ступеня рiвня iстотностi помилок i аудиторського ризику, даючи висновок про повну вiрогiднiсть даних бухгалтерського балансу, уважаю що в данiй перевiрцi iснує середнiй аудиторський ризик i рiвень iстотностi помилки, що може втримуватися у фiнансовiй звiтностi клiєнта, не перевищує 5% валюти балансу. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. 4. Пiдстава для висловлення думки з застереженням. Ми вважаємо, що перша порiвняльна фiнансова звiтнiсть - перша рiчна звiтнiсть, в якiй ПАТ "Кримгазбуд" приймає МСФЗ, шляхом прямо вираженої i беззастережної заяви про те, що звiтнiсть складена згiдно з вимогами МСФЗ. Першою порiвняльною фiнансовою звiтнiстю для ПАТ "Кримгазбуд", яке переходить з 01.01.2012р. буде звiтнiсть за 2012 рiк (рiк переходу, коригувань i порiвняльних даних на 01.01.2012 року). Однак, перша фiнансова звiтнiсть за МСФЗ, в повному обсязi вiдповiдає МСФЗ, для ПАТ "Кримгазбуд" буде вважатися звiтнiсть станом на 31.12.2013 року. 5. Висловлення думки. На нашу думку, попередня фiнансова звiтнiсть ПАТ "Кримгазбуд" станом на 31 грудня 2012р. за рiк, що закiнчився на зазначену дату, складена, в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до принципiв, зазначених у параграфi 14 та облiковiй полiтицi товариства, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо стандартiв та тлумачень, що, як очiкується, будуть прийнятi на дату, коли управлiнський персонал пiдготує перший повний пакет фiнансової звiтностi згiдно з МСФ3 станом на 31 грудня 2013р. 6. Пояснювальний параграф та обмеження щодо розповсюдження. Ми звертаємо увагу на те, що в параграфi 14 пояснюється, чому iснує можливiсть того, що попередня фiнансова звiтнiсть може вимагати коригувань перед складанням остаточного варiанту фiнансової звiтностi згiдно з МСФ3. Бiльш того, звертаємо увагу на те, що згiдно з МСФ3 тiльки повний комплект фiнансової звiтностi разом iз порiвняльною фiнансовою iнформацiєю та пояснюючими примiтками може забезпечити достовiрне представлення фiнансового стану акцiонерного товариства, результатiв її операцiйної дiяльностi та руху грошових коштiв згiдно з МСФ3. 7. Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв(опис аудиторської перевiрки). Вiдповiдно до договору № 44 - М/ОА вiд 15.04.2013р., укладеним мiж ПП "Аудиторська фiрма "Таврiя - Аудит" i ПАТ "Кримгазбуд", ми провели аудит попередньої фiнансової звiтностi, що додається, яка включає вхiдний баланс (початковий, вступний звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2012р.; звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупнi прибутки та збитки), звiт про рух грошових коштiв, звiт про змiни в капiталi за рiк, що закiнчився на зазначену дату, а також стислий виклад основних принципiв облiкової полiтики та примiтки до фiнансової звiтностi, включаючи розкриття щодо впливу першого застосування МСФЗ на фiнансову iнформацiю станом на 01.01.2012р. та 31.12.2012р. та за 2012р. (далi - попередня фiнансова звiтнiсть). Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi", статтi 40 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок", Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Про акцiонернi товариства", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 18.04.2003 № 122/2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв" з урахуванням вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096, та листа за № 12-208/1757-14830, 31-08410-06-5/30523, 04/4-07/702 вiд 07.12.2011р., який склали НБУ, МФУ та ДССУ. 8. Основнi данi про господарське товариство: Найменування емiтенту ПАТ "Кримгазбуд" Мiсцезнаходження (юридична i фактична адреса) 95001, м.Сiмферополь, вул. Крилова, буд.141 Код ОКПО 03335681 Органiзацiйно-правова форма емiтенту Публiчне акцiонерне товариство № свiдоцтва про державну реєстрацiю, дата видачi свiдоцтва № 18821200000004006 вiд 27.09.1996р. Орган, що видав свiдоцтво Виконком Сiмферопольської мiської Ради АР Крим Поточний рахунок 26002000068508 МФО 300023 Назва банку ПАТ "Укрсоцбанк" (г.Киев) Основнi види дiяльностi за КВЕД згiдно з довiдкою статистики серiя АА №527562 вiд 31.05.2012р. 43.22 - монтаж водопровiдних мереж, систем опалення та кондицiонування; 41.20 - будiвництво житлових i нежитлових будiвель; 42.21 - будiвництво трубопроводiв; 71.11 - дiяльнiсть у сферi архiтектури; 71.12 - дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу, геологiї та геодезiї, надання послуг технiчного консультування в цих сферах. Данi про засновникiв Фонд держмайна АРКрим Чисельнiсть працiвникiв 216 Первиний статут ПАТ "Кримгазбуд" був затверджен загальними зборами акцiонерiв та зареєстрован рiшенням виконкому Сiмферопольської мiської Ради за № 18821200000004006 вiд 27.09.1996р. На момент перевiрки ПАТ "Кримгазбуд" здiйснює дiяльнiсть на пiдставi статуту (в нової редакцiї), затвердженого рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №11 вiд 15.04.2011р.) i зареєстрованого 06.07.2011р. (№ запису № 18821050005004006). Статутний фонд товариства складає 890080 грн. (вiсiмьсот дев'яносто тисяч вiсiмдесят гривен) i роздiльний на 3560320 (три мiльйона п'ятсот шiстдесят тисяч триста двадцать) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. кожна. Реєстрацiя випуску акцiй пiдтверджена свiдоцтвом ДКЦПФР вiд 31.05.2010р. № 37/01/1/10.Дата видачi 14.09.2011р. Неоплаченого капiталу за даними головної книги за станом на 31.12.2012р. немає. За iнформацiєю пiдприємства операцiї по викупу (в т.ч. по вилученню) власних акцiй в 2011р. не здiйснювалися. Згiдно з даними бухгалтерського облiку станом на 31.12.2011р. товариство має вилучений капiтал у сумi 187 тис.грн. За iнформацiєю товариства викуп власних акцiй був здiйснений в 2003р. Реалiзацiя акцiй не була здiйснена у зв'язку з вiдсутнiстю покупцiв. Пiдприємству слiд мати на увазi, що вiдповiдно до ст.32 Закону України "Про господарськi товариства" акцiонерне товариство має право викупити у акцiонера оплаченi ним акцiї тiльки за рахунок сум, що перевищують статутний (складений) капiтал, для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працiвникiв або анулювання. Вказанi акцiї повиннi бути реалiзованi або анульованi у строк не бiльше одного року. Протягом цього перiоду розподiл прибутку, а також голосування i визначення кворуму на загальних зборах акцiонерiв провадиться без урахування придбаних акцiонерним товариством власних акцiй. В результатi коригувань, що приводять iнформацiю про вартiсть власного капiталу до показникiв звiтностi, складеної на пiдставi МСФЗ, акцiонерним товариством на вартiсть вилученого капiталу у сумi 187 тис.грн., зменшено нерозподiлений прибуток на дату переходу на МСФЗ (IFRS) 01 сiчня 2012р. Господарська дiяльнiсть ПАТ "Кримгазбуд" згiдно з Законом України вiд 01.06.2000р. № 1775-III "Про лiцензування певних видiв господарської дiяльностi" є лiцензiйною. До перевiркi були надани наступнi лiцензiї та дозвiли: - лiцензiя (серiя АВ № 589757), видана Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiєю України на ведення господарської дiяльностi, пов'язаної iз створенням об'єктiв архiтектури. Термiн дiї з 27.07.2011р. по 23.12.2013р.; - дозвiл територiального управлiння Держгiрпромнагляду по АРКрим i м.Севастополю вiд 21.07.2011р. №369.11.43.45.33.1 на виконання роботи пiдвищеної небезпеки; - дозвiл територiального управлiння Держгiрпромнагляду по АРКрим i м.Севастополю вiд 21.07.2011р. №370.11.43.45.33.3 на виконання роботи пiдвищеної небезпеки; - дозвiл територiального управлiння Держгiрпромнагляду по АРКрим i м.Севастополю вiд 21.07.2011р. №368.11.43.45.33.3 на експлуатацiю обладнання пiдвищеної небезпеки; - дозвiл територiального управлiння Держгiрпромнагляду по АРКрим i м.Севастополю вiд 21.07.2011р. №367.11.43.45.33.3 на виконання роботи пiдвищеної небезпеки. У перiодi, що перевiрявся, вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, наданiй до перевiрки, несе голова правлiння ПАТ "Кримгазбуд" Зайцев П.Д. та головний бухгалтер Галушка Т.П. 9. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004р. №485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Станом на 31.12.2012р. чистi активи публiчного акцiонерного товариства "Кримгазбуд" складають 9448 тис.грн. Таким чином, станом на 31.12.2012р. чистi активи ПАТ "Кримгазбуд" перевищують розмiр статутного капiталу товариства на 8558 тис. грн., тобто знаходяться у межах дiючого законодавства. 10. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж попередньою фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю. Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж попередньої фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". Протягом звiтного перiоду в ПАТ "Кримгазбуд" не вiдбувалися змiни, якi вiдносяться до особливої iнформацiї згiдно з ч.I ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006р. №3480-IV. В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" своєчасно оприлюднюється товариством та надається користувачам звiтностi. Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того, що попередня фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв'язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї. Нами висловлюється обмежена впевненiсть щодо вiдповiдностi iншої iнформацiї. 11. Виконання значних правочинiв. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що ПАТ "Кримгазбуд" дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв. 12. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння та внутрiшнього контролю. Пiд час проведення аудиту виконаннi аудиторськi процедури якi були направленi на отримання доказiв, на пiдставi яких можно сформувати судження що система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та статуту товариства. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - загальнi збори акцiонерiв, - наглядова рада, - правлiння, - ревiзiйна комiсiя. Протягом звiтного року поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю товариства здiйснювало правлiння товариства в межах повноважень, якi встановлено статутом акцiонерного товариства. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю акцiонерного товариства. Система внутрiшнього контролю спрямована на упередження, виявлення i виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту i збереження активiв, повноти i точностi облiкової документацiї. Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов'язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2011 рiк. Звiт ревiзiйної комiсiї було затверджено загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 19.04.2012 року), який не мiстить встановлених недолiкiв щодо порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi. Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились. Результати виконаних аудиторських процедур по перевiрцi стану корпоративного управлiння та внутрiшнього контролю ПАТ "Кримгазбуд" не мiстять суттєвих зауважень. 13. Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов'язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 "Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб'єкта господарювання i його середовища", аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства. Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб'єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб'єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ "Кримгазбуд" наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Система управлiння ризиками, якi притаманнi акцiонерним товариством, включає наступнi складовi: - стратегiя та мета ризик - менеджменту; - управлiння ризиками; - загальнi пiдходи до мiнiмiзацiї та оптимiзацiї ризикiв; - джерела та механiзми контролю за ризиками; - аналiз ризикiв. Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ "Кримгазбуд" визначає спостережна рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює правлiння. В результатi виконаних аудиторських процедур аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення попередньої фiнансової звiтностi ПАТ "Кримгазбуд" станом на 31.12.2012р. в наслiдок шахрайства. 14. Основи подання звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Для складання попередньої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ на базi бухгалтерської звiтностi, складеної вiдповiдно до П(С)БО, ПАТ "Кримгазбуд" використовує метод трансформацiї, а також використовує iншу базу даних, яка сформована на основi первинних документiв у вiдповiдностi до вимог МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування МСФЗ". Вiдповiдно до пункту 23 МСФЗ (IFRS) 1, ПАТ "Кримгазбуд" пояснює, як перехiд вiд П(С)БО до МСФЗ вплинув на її фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та рух грошових коштiв. Для цих цiлей вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 1 товариство включає в першу фiнансову звiтнiсть звiрки показникiв першої звiтностi за МСФЗ з показниками бухгалтерської звiтностi товариства, складеної за П(С)БО, а також розкриває вимоги до їх змiсту i порядку проведення. ПАТ "Кримгазбуд" застосовує МСФЗ (IFRS), чиннi для перiодiв, що закiнчуються 31 грудня 2012 року при пiдготовцi та поданнi свого звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2012 року (включаючи порiвняльнi суми за станом на 01 сiчня 2012 року.), звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року i розкриття (включаючи порiвняльну iнформацiю за 2011 рiк.). Товариство веде бухгалтерський облiк у валютi України i здiйснює облiковi записи вiдповiдно до вимог П(С)БО. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi цих облiкових записiв з коригуваннями, необхiдними для приведення її у вiдповiднiсть з усiма iстотними аспектами МСФЗ. Пiдприємство прийняло рiшення надавати єдиний звiт про сукупний дохiд, а також надавати звiт про рух грошових коштiв прямим методом. Керiвництво ПАТ "Кримгазбуд" пiдготувало попередню фiнансову звiтнiсть на основi принципу безперервно дiючої пiдприємства, згiдно якому реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань здiйснюється в ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво оцiнює здатнiсть акцiонерного товариства продовжувати свою дiяльнiсть безперервно посилаючись на примiтки до фiнансової звiтностi, в яких розкривається iнформацiя про наявнiсть суттєвої невизначеностi про безперервнiсть дiяльностi. Функцiональною валютою i валютою представленої попередньої звiтностi ПАТ "Кримгазбуд" є нацiональна валюта України - гривня, всi суми округленi до цiлих тисяч гривень (тис.грн.). 14.1 Дата переходу на пiдготовку фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Дата переходу акцiонерного товариства на звiтування вiдповiдно до МСФ3 - 01 сiчня 2012 року, яка є початком першого порiвняльного перiоду, представленого у фiнансовiй звiтностi, складеної вiдповiдно до МСФЗ. Перша фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до МСФЗ буде представлена акцiонерним товариством за звiтний перiод, що закiнчиться 31 грудня 2013 року. При пiдготовцi попередньої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ акцiонерне товариство застосувало всi обов'язковi i деякi необов'язковi правила першого застосування МСФЗ, чиннi на 31 грудня 2012 року. 14.2. Звiрка балансу (звiту про фiнансовий стан), складеного згiдно П(С)БО та балансом складеним згiдно МСФЗ за 2011 рiк. Вiдповiдно до пункту 24 МСФЗ (IFRS) 1 товариство надає звiрку капiталу, вiдображеного згiдно П(С)БО на 01.01.2012 року i пояснення суттєвих коригувань звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2011 року. Результати коригувань у зв'язку з вiдмiнностями в облiковiй полiтицi у вiдповiдностi з МСФЗ та до початку застосування МСФЗ визнаються в нерозподiленого прибутку на дату переходу на МСФЗ. 14.3. Вплив переходу на пiдготовку фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Оцiнка впливу вiдмiнностей мiж МСФЗ та П(С)БО на величину власного капiталу за порiвняльний перiод на 31.12.2011р. Статтi власного капiталу 31.12.2011р. П(С)БО Корегування 01.01.2012р. МСФЗ (Примiтки) Статутний капiтал 890 - 890 Резервний капiтал - - - Iнший додатковий капiтал 899 -899 - Вилучений капiтал (187) +187 - Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 9610 -1967 7643 Всього капiтал 11212 -2679 8533 Акцiонерне товариство визнало всi коригування безпосередньо в нерозподiленого прибутку на дату переходу на МСФЗ (IFRS) 01 сiчня 2012р. в результатi коригувань сума власного капiталу зменшена на 2679 тис.грн. Оцiнка впливу вiдмiнностей мiж МСФЗ та П(С)БО на величину чистого прибутку пiсля дати переходу на МСФЗ. Статтi Попереднi П(С)БО Виправ-лення помилок Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ (гр.2+3+4) 1 2 3 4 5 Нематерiальнi активи 21 - - 21 Основнi засоби 7586 - +226 7812 Фiнансовi iнвестицiї 6 - -6 - Вiдстроченi податковi активи - - - - Довгострокова дебiторська заборгованiсть - - - - Усього, непоточних активiв 7613 - +220 7833 Запаси 2111 - -218 1893 Торговельна та iншi дебiторська заборгованiсть 12675 - -1803 10872 Iншi активи 1339 - - 1339 Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв 432 - - 432 Усього поточних активiв 16557 - -2021 14536 Усього, активiв 24170 - -1801 22369 Вiдстроченi податковi зобовязання - - +169 169 Доходи майбутнiх перiодiв - - - - Короткостроковi забезпечення - - +802 802 Торговельна та iншi кредиторська заборгованiсть 12958 - -93 12865 Усього, зобов'язань 12958 - +878 13836 Разом, активи мiнус зобов'язання 11212 - -2679 8533 Статутний капiтал 890 - - 890 Емiсiйний дохiд - - - - Резерв переоцiнки основних засобiв 899 - -899 - Резервний капiтал - - - - Вилучений капiтал (187) - +187 - Безоплатно одержанi необоротнi активи - - - - Нерозподiленi прибутки/збитки 9610 - -1967 7643 Разом, власний капiтал 11212 - -2679 8533 Iстотних вiдмiнностей мiж МСФЗ та П(С)БО, якi б вплинули на звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року не було. 14.4. Обов'язковi винятки щодо ретроспективного застосування окремих стандартiв у складi МСФЗ. Згiдно додатка В МСФЗ (IFRS) "Винятки ретроспективного застосування в iнших МСФЗ (IFRS)" товариство застосувало такi винятки: " оцiннi значення; " припинення визнання фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань; " облiк операцiй хеджування; " не контролюючих частки власникiв. Для цiлей МСФЗ пiдприємство використовує оцiннi значення, вiдповiднi оцiнним значенням, визначеним при застосуваннi на дату переходу на МСФЗ згiдно ранiше застосовуваними П(С)БО, з урахуванням корегувань, проведених з метою вiдобразити вiдмiнностi в облiковiй полiтицi, якщо не iснує об'єктивних доказiв того, що цi значення були помилковими. Вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 1 пiдприємство не може застосовувати судження заднiм числом i приймати бiльш "Вигiднi" оцiночнi значення при пiдготовцi першої фiнансової звiтностi згiдно з МСФЗ (IFRS) 1. Якщо оцiнне значення, визначене згiдно ранiше застосовувалися П(С)БО, вимагає коректування огляду на появу нової iнформацiї пiсля вiдповiдної дати, така iнформацiя враховується аналогiчно не корегуючим подiям пiсля звiтного перiоду згiдно МСФЗ 10 "Подiї пiсля звiтного перiоду". Вимога, що передбачає використання пiдприємством оцiночних значень, що вiдповiдають тим, до згiдно ранiше застосовувалися ПСБО, застосовуються до оцiнних значень, якi були прийнятi як на дату переходу на МСФЗ, так i на кiнець порiвняльного перiоду. Товариство припинило визнання непохiдних фiнансових активiв i вирiшила не застосовувати вимоги МСФЗ (IFRS) 9 ретроспективно. Товариство вирiшило не вiдображати хеджування у вступному звiтi про фiнансовий стан згiдно МСФЗ 1.В5 14.5. Необов'язковi винятки щодо вимог, окремих МСФЗ, застосовуються за розсудом товариства: " об'єднання бiзнесу; " виплат, заснованих на акцiях; " договорiв страхування; " доцiльна собiвартiсть; " договорiв оренди; " винагород працiвникам; " накопичених курсових рiзниць; " iнвестицiй в дочiрнi, спiльно-контрольованi та асоцiйованi пiдприємства активiв i зобов'язань дочiрнiх, асоцiйованих та спiльної дiяльностi; " складових фiнансових iнструментiв; " класифiкацiї ранiше визнаних фiнансових iнструментiв; " оцiнки фiнансових активiв або фiнансових зобов'язань за справедливою вартiстю при первiсному визнаннi; " зобов'язань щодо виведення з експлуатацiї, включених до первiсної вартостi основних засобiв; " витрат за позиками; " активiв, отриманих вiд клiєнтiв; " погашення фiнансових зобов'язань шляхом подання пайових iнструментiв значною гiперiнфляцiєю; " угод про спiльну дiяльнiсть. Зазначенi виключення МСФЗ (IFRS) 1 "Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi" звiльняє компанiю, яка вперше застосовує МСФЗ, вiд ретроспективного застосування деяких МСФЗ. Товариство застосувало такi винятки: " Основнi засоби, що перебувають у власностi товариства, але не є iнвестицiйною нерухомiстю, якi оцiнювалися в фiнансової звiтностi по вартостi, еквiвалентної їх первiсної вартостi згiдно зi П(С)БО. Товариство прийняло рiшення враховувати вiдповiднi суми умовної первiсною вартiстю цих активiв, оскiльки їх вартiсть згiдно з П(С)БО порiвнянна з їх iсторичної вартiстю вiдображеної безпосередньо перед першим застосуванням МСФЗ у фiнансовiй iнформацiї, складеної вiдповiдно до принципiв визнання, наступної оцiнки та класифiкацiї за МСФЗ. " Нематерiальнi активи що перебувають у власностi товариства, якi вiдповiдають критерiям визнання в МСБО 38 на дату переходу на МСФЗ, якi оцiнювалися в фiнансової звiтностi по вартостi, еквiвалентної їх первiсної вартостi згiдно зi П(С)БО. Товариство прийняло рiшення враховувати вiдповiднi суми умовної первiсною вартiстю цих активiв, оскiльки їх вартiсть згiдно з П(С)БО порiвнянна з їх iсторичної вартiстю вiдображеної безпосередньо перед першим застосуванням МСФЗ у фiнансовiй iнформацiї, складеної вiдповiдно до принципiв визнання, наступної оцiнки та класифiкацiї за МСФЗ. 14.6. Окремi питання складання попередньої фiнансової звiтностi за МСФЗ. Фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за винятком статей фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, оцiнених за справедливою вартостi. Фiнансова звiтнiсть представлена в гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч гривень (тис. грн.). Фiнансова звiтнiсть ПАТ "Кримгазбуд" складена на основi принципiв: Достовiрне уявлення i вiдповiднiсть МСФЗ (IFRS). Товариство, фiнансова звiтнiсть якого вiдповiдає МСФЗ (IFRS), повинно зробити чiтке та беззастережне висловлювання про таку вiдповiднiсть у примiтках до фiнансової звiтностi. Не допускається опис фiнансової звiтностi як вiдповiдної МСФЗ (IFRS), якщо вона не вiдповiдає всiм вимогам МСФЗ (IFRS). Безперервнiсть дiяльностi. При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво повинне оцiнити здатнiсть пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть. Фiнансова звiтнiсть повинна складатися на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi. Облiк на основi принципу нарахування. Пiдприємство повинно складати свою фiнансову звiтнiсть на основi принципу нарахування, за винятком iнформацiї про рух грошових коштiв. Суттєвiсть та агрегування. Пiдприємство повинно представляти кожен iстотний клас аналогiчних статей в фiнансовiй звiтностi окремо. Пiдприємство повинно представляти статтi, що вiдрiзняються за характером або функцiї, окремо, за винятком випадкiв, коли вони є несуттєвими. Взаємозалiк. Пiдприємство вiдображає як активи, так i зобов'язання, а також доходи i витрати по окремостi. Пiдприємство має чiтко позначити кожний компонент фiнансової звiтностi. Визначення ставки дисконтування. Ставка дисконтування, що застосовується для облiку, залежить вiд кредитоспроможностi боржника. При дисконтуваннi дебiторської заборгованостi, ставка дисконтування вiдповiдає вiдсотковiй ставцi, по якiй даний контрагент мiг би отримати позиковi кошти на аналогiчних умовах. Якщо дисконтується кредиторська заборгованiсть, то ставка дисконтування й вiдповiдає вiдсотковiй ставцi, по якiй товариство могла б отримати позиковi кошти на аналогiчних умовах. Ставки дисконтування застосовуються до вирахування податку на прибуток, тобто при оцiнцi ставки враховуються грошовi потоки до оподаткування. 14.7. Необоротнi активи. Основнi засоби. Основними засобами визнаються матерiальнi активи ПАТ, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльш за один рiк, первинна вартiсть яких визначається залежно вiд класу бiльш 2500,00 грн., якi використовуються в процесi виробництва, надання послуг, здачi в оренду iншим особам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. Основнi засоби ПАТ враховуються по об'єктах. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї числяться у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає вартiсть придбання i всi витрати, пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкту до експлуатацiї. Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду в якому вони виникли. Вартiсть iстотних оновлень (полiпшень) i вдосконалень основних засобiв капiталiзується. В результатi коригувань, що приводять iнформацiю про вартiсть основних засобiв до показникiв звiтностi, складеної на пiдставi МСФЗ, акцiонерним товариством вартiсть основних засобiв збiльшена на суму 226 тис.грн. Загальна залишкова вартiсть основних засобiв товариства станом на 31.12.2012р. складає 6336 тис.грн. Амортизацiя основних засобiв i перiод амортизацiї основних засобiв. Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, здiйснюється лiнiйним способом, виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкту. Амортизацiя капiталiзованої вартостi основних засобiв нараховується лiнiйним методом на основi очiкуваних строкiв корисного використання вiдповiдних активiв: - будинки та споруди до 20 рокiв; - машини та обладнання до 5 рокiв; - транспортнi засоби до 5 рокiв; - iншi основнi засоби до 12 рокiв. Термiн корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається комiсiєю з приймання основних засобiв i затверджується головою правлiння ПАТ. Термiн корисного використання основних засобiв передивляється щорiк за результатами рiчної iнвентаризацiї. Амортизацiя активу починається тодi, коли вiн стає доступний для використання, тобто, коли його мiсце розташування i стан дозволяють здiйснювати його експлуатацiю вiдповiдно до намiрiв керiвництва. Нарахування амортизацiї активу припиняється, починаючи з ранiшою з двох дат: дати переведення до складу активiв, призначених для продажу (або включення до складу вибуваючої групи, яка класифiкується як призначена для продажу) вiдповiдно до МСФО 5 або дат припинення визнання активу. Нарахування амортизацiї не припиняється в разi простою активу або припинення активного використання активу, за винятком випадкiв, коли актив повнiстю амортизований. Витрати по створенню резерву майбутнiх витрат. При первиннiй оцiнцi об'єктiв основних засобiв у вартiсть об'єкта може включатися резерв майбутнiх витрат на демонтаж, лiквiдацiю об'єкта i вiдновлення дiлянки пiсля закiнчення термiну експлуатацiї. Згiдно наданої iнформацiї товариством резерв майбутнiх витрат не створювався. Витрати на сплату вiдсоткi. У разi якщо об'єкт будується (створюється) за допомогою залучення кредитiв, то облiк витрат на виплату вiдсоткiв здiйснюється вiдповiдно до IAS 23 витрати на позики, в залежностi вiд того, чи є цей об'єкт квалiфiкованим активом, а також вiд умов i обставин сплати таких вiдсоткiв. Згiдно наданої товариством iнформацiї об'єктiв, якi створюється за допомогою залучення кредитiв немає. Оцiнка об'єктiв при їх будiвництвi, та оцiнка незавершених капiтальних iнвестицiй в основнi засоби. Об'єкти, побудованi (спорудженi) товариством (як i самостiйно виробленi промисловим способом), оцiнюються за тими ж принципами, що i об'єкти, придбанi на сторонi. Нематерiальнi активи. Товариство використовувало для оцiнки нематерiальних активiв на дату переходу на МСФЗ умовну первiсну вартiсть, яка включає вартiсть придбання i витрати, пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. Нематерiальний актив пiдлягає визнанню тодi i лише тодi, коли: - iснує вiрогiднiсть того, що пiдприємство отримає очiкуванi майбутнi економiчнi вигоди, що виникають з активу; - собiвартiсть активу можна надiйно вимiряти. Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо: - iснує вiрогiднiсть того, що цi витрати приведуть актив до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi; - цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу. Нематерiальнi активи амортизуються лiнiйним методом впродовж очiкуваного термiну їх використання, але не бiльш 20 рокiв. Очiкуваний термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх постановцi на облiк комiсiєю, призначеною головою правлiння ПАТ, виходячи з: - очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень вiдносно термiнiв використання або iнших чинникiв; - термiнiв використання подiбних активiв, затвердженого головою правлiння ПАТ. Нарахування амортизацiї починається в мiсяцi, наступному пiсля введення нематерiального активу в експлуатацiю. Нематерiальний актив з невизначеним термiном корисного використання не пiдлягає амортизацiї. Амортизацiя повинна припинятися на ранiшу з двох дат: на дату класифiкацiї даного активу як призначеного для продажу (або включення у вибуваючу групу, класифiковану як призначена для продажу) вiдповiдно до МСФО 5, або на дату припинення його визнання. Амортизацiя, нарахована за кожен перiод, признається у складi витрат. Загальна залишкова вартiсть нематерiальних активiв товариства станом на 31.12.2012р. складає 21 тис.грн. Товариство визнає в попереднiй фiнансовiй звiтностi нематерiальнi активи, якi можна: iдентифiкувати, тобто є вiдокремлюваним; якi можна контролювати, тобто володiє правом на отримання майбутнiх економiчних вигод вiд його використання. Iнвестицiйне майно МСФО 40. На дату переходу на МСФЗ товариство має на балансi майно, яке згiдно з МСФЗ (IAS) 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть" квалiфiкується як iнвестицiйне майно. Товариство використовувало для оцiнки iнвестицiйного майна на дату переходу на МСФЗ умовну первiсну вартiсть, так як пiдприємство вибирає для використання модель облiку за фактичними витратами згiдно МСФЗ (IAS) 40 "Iнвестицiйна нерухомiсть". Пiд iнвестицiйним майном, згiдно з §5 IAS 40, товариство розумiє майно, що перебуває у товариства на правах власностi. Iнвестицiйна нерухомiсть Визнана умовна первiсна вартiсть активу Накопичена амортизацiя Строк корисного використання Метод амортизацiї Основнi засоби 1003 99 20 рокiв лiнiйний Дохiд вiд iнвестицiйної нерухомостi, наданої в оренду, враховується за прямолiнiйним методом протягом строку оренди i за 2012р. складають 252 тис.грн. Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить вона ознаки оренди, ґрунтується на аналiзi змiсту договорiв. До перевiрки надано товариством договор оренди вiд 04.01.2012р. №2 на передачу в оренду нежитлових примiщень товариства. Термiн оренди складає 1 рiк вiдповiдно. При цьому на дату початку дiї договорiв встановлено, що до орендаторiв право користування активом у результатi даної угоди не переходить. У вiдповiдностi до вимог МСФЗ (IFRS) 1 для угод, укладених до 1 сiчня 2012 р., датою початку орендних вiдносин умовно вважається 1 сiчня 2012 року. Фiнансовi iнвестицiї. В цiлях складання фiнансової звiтностi фiнансовi iнвестицiї класифiкуються по категорiях: o призначенi для торгiвлi; o утримуванi до погашення; o що є в наявностi для продажу; o iнвестицiї в асоцiйованi компанiї. Фiнансовi iнвестицiї товариства сформувалися в минулих перiодах шляхом вкладання коштiв в iншi пiдприємства. При першому визнаннi фiнансовi iнвестицiї оцiненi за справедливою вартiстю. На основi аналiзу облiкової iнформацiї ПАТ "Кримгазбуд" та для приведення у вiдповiднiсть вимог МСФЗ фiнансовi iнвестицiї в сумi 6 тис.грн. акцiонерним товариством виключенi iз состава активiв, тому що не вiдповiдають критерiям визнання активами. Дебiторська заборгованiсть. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (здобуття очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгiвельна дебiторська заборгованiсть (що виникає за реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i неторгiвельна (iнша) дебiторська заборгованiсть. Первинне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих активiв. У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображена за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з врахуванням наданих знижок, повернень товарiв i безнадiйної i сумнiвної заборгованостi. Безнадiйна дебiторська заборгованiсть в сумi 588 тис.грн. акцiонерним товариством виключена iз состава активiв, тому що не вiдповiдають критерiям визнання активами. Короткострокова дебiторська заборгованiсть при вiдсутностi оголошеної вiдсоткової ставки оцiнюється за первiсною вартiстю, зазначеною в первинному документi, якщо результат дисконтування є несуттєвим. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012р. складає 6300 тис.грн. За даними попередньої фiнансової звiтностi пiдприємства дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012р. складає: - за розрахунками з бюджетом - 2177 тис. грн.; - за виданими авансами - 718 тис.грн. Данi про розмiр дебiторської заборгованостi, вiдображенi в попереднiй фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012р., вiдповiдають даним бухгалтерського облiку товариства. 14.8. Грошовi кошти та їх еквiваленти та грошовi кошти з обмеженням до використання. Грошовi кошти ПАТ включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi. За станом на 31.12.2012р. за даними звiтностi враховуються грошовi кошти на загальну суму 533 тис.грн., що пiдтверджується залишками за поточним рахунком i в касi пiдприємства. 14.9. Запаси. Вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБУ 2. Запаси враховуються по однорiдних групах. Собiвартiсть придбаних в третiх осiб запасiв складається з вартостi придбання i iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. Оцiнка запасiв при їх вибуттi або передачi у виробництво здiйснюється за середньозваженої вартiстю. В результатi коригувань, що приводять iнформацiю про вартiсть запасiв до показникiв звiтностi, складеної на пiдставi МСФЗ, акцiонерним товариством вартiсть запасiв на 01.01.2012р. зменшена на суму 218 тис.грн. - на вартiсть запасiв, якi не вiдповiдають критерiям визнання активами. Загальна вартiсть запасiв товариства станом на 31.12.2012р. складає 4147 тис.грн. 14.10. Зобов'язання i резерви. Облiк i визнання зобов'язань i резервiв в ПАТ здiйснюється вiдповiдно до МСБУ 37. Зобов'язання ПАТ, класифiкуються на довгостроковi (термiн погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). Довгостроковi зобов'язання (окрiм вiдкладених податкiв на прибуток) вiдображаються залежно вiд вигляду або за справедливою вартiстю. Поточна кредиторська заборгованiсть враховується i вiдображається в балансi за первинною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. ПАТ здiйснює переведення частини довгострокової кредиторської заборгованостi в склад короткострокової, коли за станом на дату балансу за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менш 365 днiв. Поточнi зобов'язання ПАТ "Кримгазбуд" за станом на 31.12.2012р. складають 12440 тис. грн., з них: - короткостроковi кредити банкiв (ряд 500) 2000 тис. грн.; - кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (ряд 530) 3625 тис. грн.; - поточнi зобов'язання з одержаних авансiв (ряд 540) 3798 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом (ряд 550) 139 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками зi страхування (ряд 570) 171 тис. грн.; - поточнi зобов'язання за розрахунками з оплати працi (ряд 580) 281 тис. грн.; - iншi поточнi зобов'язання (ряд 610) 2426 тис. грн. Усього 12440 тис. грн. Данi про розмiр кредиторської заборгованостi, вiдображенiй в попереднiй фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012р., вiдповiдають даним бухгалтерського облiку товариства. Резерви признаються, якщо ПАТ в результатi певної подiї у минулому має юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшою мiрою вiрогiдностi буде потрiбно зменшення ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. ПАТ визнає як резерви - резерв вiдпусток, який формується щомiсячно виходячи з фонду оплати працi i розрахункового оцiночного коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з даних попереднiх звiтних перiодiв з врахуванням поправки на iнформацiю звiтного перiоду. Станом на 31.12.2012р. розмiр забеспечення на оплату вiдпусток персоналу товариства становить 979 тис.грн., що пiдтверджено даними вiдповiдних розрахункiв. 14.11. Короткостроковi винагороди працiвникам. Всi винагороди працiвникам в ПАТ враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБУ 19. В процесi господарської дiяльностi ПАТ сплачує обов'язковi внески до Державного Пенсiйного фонду за своїх працiвникiв в розмiрах, передбачених законодавством України. Пенсiйнi накопичення працiвникiв стримуються по ставках, певним законодавством України, вiд доходу, що приймається для числення пенсiйних внескiв кожного працiвника пiдприємства. Працiвники надають послуги пiдприємству на основi повного робочого дня, (повної робочої недiлi) вiдповiдно до Закону України "Про працю", часткову зайнятiсть, на постiйнiй, разовiй або тимчасовiй основi, згiдно з умовами трудових договорiв. Якщо працiвник надає товариству послуги протягом облiкового перiоду, товариство визнає недисконтовану величину короткострокових виплат працiвникам, яка пiдлягає виплатi в обмiн на цi послуги: " як зобов'язання, пiсля вирахування будь якої вже виплаченої суми. Якщо вже виплачена сума перевищує недисконтовану величину виплат товариство визнає це перевищення як актив (авансовi витрати) у тiй мiрi, в якiй авансовi витрати приведуть, до скорочення майбутнiх платежiв або поверненню коштiв; " як витрати, за винятком тих внескiв, якi iнший стандарт вимагає або дозволяє включати в собiвартiсть активу (МСФЗ 2 "Запаси" та МСФЗ 16 "Основнi засоби"). При визначеннi витрат на оплату працi враховується фактична чисельнiсть, що не перевищує штатну. Штатна чисельнiсть пiдприємства затверджується щорiк наказом голови правлiння пiдприємства. Згiдно облiковим даним середнеоблiкова чисельнiсть за 2012р. складає 216 чол. Станом на 31.12.2012р. заборгованiсть перед персоналом товариства по оплатi працi складає 281 тис.грн. 14.12. Дивiденди. Дивiденди визнаються як зобов'язання i вираховуються з суми капiталу в перiодi, коли вони були затвердженi загальними зборами акцiонерiв. Згiдно наданої iнформацiї дивiденди за 2011р. товариством не нараховувались. 14.13. Призначення доходiв i витрат. Облiк доходiв ПАТ здiйснюється вiдповiдно до МСБУ (IAS) 18 "Дохiд". Доходи ПАТ признаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї товарiв та послуг признається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних ризик, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБУ 18. Облiк доходiв та витрат здiйснюється наростаючим пiдсумком з початку року. Залишки за рахунками доходiв та витрат закриваються в кiнцi кожного мiсяця. Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї товарiв та послуг вiдповiдно до полiтики ПАТ не передбачено. В разi надання ПАТ послуг, передбачених контрактом, протягом погодженого часу, дохiд признається в тому звiтному перiодi, в якому наданi послуги i розраховуються на основi загальної вартостi контракту i вiдсотка виконання. Процентний дохiд признається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься виходячи з принципу нарахування. Згiдно з облiковою полiтикою товариства дохiд вiд дивiдендiв признається, коли виникає право акцiонерiв на здобуття платежу. Витрати, пов'язанi iз здобуттям доходу, признаються одночасно з вiдповiдним доходом. Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) в 2012р. складає 48888 тис. грн.; iншi операцiйнi доходи складають 289 тис. грн. Витрати визнанi витратами 2012р. одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. Витрати операцiйної дiяльностi за елементами за 2012р. склали 46855 тис. грн. - матерiальнi затрати 32044 тис. грн.; - витрати на оплату працi 7608 тис. грн.; - вiдрахування на соцiальнi заходи 2905 тис. грн.. - амортизацiя 1870 тис. грн.; - iншi витрати 2428 тис. грн. Усього: 46855 тис. грн. 14.14. Процентний дохiд. В 2012р. процентний (фiнансовий) дохiд товариства складає 15 тис.грн. 14.15. Дохiд вiд оренди. Дохiд товариства вiд iнвестицiйної нерухомостi за 2012р. складає 252 тис.грн. 14.16. Державнi субсидiї. Державних субсидiй товариство в звiтньому перiодi не отримувало. 14.17. Податки. Поточний податок на прибуток. Податковi активи та зобов'язання з поточного податку на прибуток за поточний перiод оцiнюються за сумою, передбачуваної до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам. Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку податку на прибуток, - це ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату. Поточний податок на прибуток за 2012р. складає 400 тис.грн. Вiдстрочений податок. Вiдстрочений податок розрахован товариством шляхом визначення тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi i станом на 31.12.2012р. складає 37 тис.грн. 14.18. Необоротнi активи, утримуванi для продажу та припинена дiяльнiсть. Згiдно даним бухгалтерского облiку на балансi товариства немає необоротнiх активiв, вiдносно яких керiвництво має твердий намiр вчинити продаж. 14.19. Витрати за позиками. Зобов'язання ПАТ "Кримгазбуд" по короткострокових кредитах банку за станом на 31.12.2012р. складає 2000 тис.грн. по кредитному договору вiд 27.12.2012р. № ККМРGЕN.78992.002, з термiном погашення - 26.12.2013р. Згiдно кредитного договору, який надан банком на поповнення оборотнiх коштiв товариства, вiдсоткова ставка складала 20% рiчних. Витрати за кредитом вiднесенi на витрати в звiтному перiодi, тобто в якому вони були понесенi. Витрати за позиками мiстять у собi виплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi товариством в зв'язку з позиковими коштами. Фiнансовi витрати товариства в 2012р. складають 165 тис. грн. 15. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Назва аудиторської фiрми Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Таврiя-Аудит" Iдентифiкацiйний код юридичної особи 25136858 Юридична адреса Мiсцезнаходження юридичної особи 95034, АРКрим, м. Сiмферополь, вул. Шполянської, буд.15 Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю Свiдоцтво № 1 882 120 0000 011525 вiд 13.01.1998р. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть Свiдоцтво № 1879 видане Аудиторською палатою України 26.01.2001р. термiн дiї до 14.11.2015р. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв Свiдоцтво серiї АБ №000327 видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 27.03.2007р., термiн дiї до 04.11.2015р. Рiшення АПУ до включення в Перелiк аудиторських фiрм, якi вiдповiдають критерiям для проведення обов'язкового аудиту №262/3 вiд 20.12.2012р. Номер, дата видачi сертифiката аудитора Сертифiкат серiї А № 006765, виданий Аудиторською палатою України 23.12.2010р. термiн дiї до 23.12.2015р. Телефон (0652) 70-35-40, (0652) 54-70-19 (050) 050-398-71-78 Директор Н. О. Молдахметова. (сертифiкат аудитора № 006765)

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

1.Загальнi положення. У жовтнi 1961 року було створено БМУ-3 по газифiкацiї з пiдпорядкуванням тресту "Укргазкоммунбуд". 20 грудня 1968 перейменовано в Сiмферопольське будiвельно-монтажне управлiння № 3 тресту "Укргазкоммунбуд" (пр. № 344 вiд 31.12.1968 р.). 4 квiтня 1975 Сiмферопольське будiвельно-монтажне управлiння тресту "Укргазкоммунбуд" перейменовано в Кримське будiвельно-монтажне управлiння №3 тресту "Укргазкоммунбуд" (наказ МКХ УРСР № 128 вiд 04.04.1975 р.). 1 сiчня 1986 Кримське будiвельно-монтажне управлiння № 3 тресту "Укргазкоммунбуд" перейменовано в Кримське будiвельно-монтажне управлiння тресту "Крiворожгазкоммунбуд" (наказ МЖКГ УРСР № 339 вiд 14.11.1985 р.) У 1991 роцi рiшенням Центрального виконкому м. Сiмферополя № 150/3 вiд 09.07.1991 року Кримське будiвельно-монтажне управлiння мiжобласного будiвельно-монтажного тресту "Крiворожгазкоммунбуд" було перейменовано в Кримське орендне будiвельно-монтажне управлiння по газифiкацiї мiжобласного будiвельно-монтажного тресту "Крiворожгазкоммунбуд". У 1995 роцi рiшенням Центрального виконкому м. Сiмферополя № 6/22 вiд 09.02.1995 року, у зв'язку з виходом зi складу мiжобласного будiвельно-монтажного тресту "Крiворожгазкоммунбуд" i переходом на самостiйну виробничо-фiнансову дiяльнiсть Кримське будiвельно-монтажне управлiння мiжобласного будiвельно-монтажного тресту "Крiворожгазкоммунбуд" було перейменовано в АП "Кримгазбуд" i є правонаступником тресту" Крiворожгазкоммунбуд". У 1996 роцi, розпорядженням Сiмферопольського мiськвиконкому № 675 вiд 27.09.1996 року, у зв'язку з приватизацiєю, АП "Кримгазбуд" зареєстровано як Вiдкрите Акцiонерне Товариство "Кримгазбуд" (пр. № 01 вiд 03.01.1997 р.). У липнi 2011 року, згiдно Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008 р. i наступними змiнами, внесеними згiдно Закону, Вiдкрите Акцiонерне Товариство "Кримгазбуд" перейменовано в Публiчне Акцiонерне Товариство "Кримгазбуд" (пр.№22/1 от 06.07.2011 г.). Мiсцезнаходження (юридична i фактична адреса): 95001, АРКрим, м.Сiмферополь, вул.Крилова, буд.141 Основнi види дiяльностi: Будiвництво газопроводiв Чисельнiсть працiвникiв: - 216 чол. Станом на 30 вересня 1996 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 3560320 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi. Станом на 30 грудня 2011 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 3560320 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 гривнi. Дiяльнiсть ПАТ "Кримгазбуд" здiйснюється на пiдставi лiцензiї (серiя АВ №589757, що видана Державною архiтектурно-будiвельною iнспекцiєю Украiни камiння. Строк дiї лiцензiї до 23.12.2013. 2. Переход на пiдготовку фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Дата переходу акцiонерного товариства на звiтування вiдповiдно до МСФ3 - 01 сiчня 2012 року, яка є початком першого порiвняльного перiоду, представленого у фiнансовiй звiтностi, складеної вiдповiдно до МСФЗ. Переход на МСФЗ здiйснюється шляхом трансформацiї фiнансової звiтностi за ПС(Б)О у фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. Змiни, пов'язанi з переходом на МСБЗ, були вiдображенi шляхом коригувань вiдповiдних статей балансу у кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком (статтями капiталу) на початок 2012 року, та окремо були вiдображенi коригування, пов'язанi з виправленням помилок. При складаннi фiнансової звiтностi пiдприємство застосувало всi новi i змiненi стандарти й iнтерпретацiї, затвердженi РМСБО та КМТФЗ, якi належать до його операцiй i якi набули чинностi на 31 грудня 2012 року, у тому числi МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" у новiй редакцiї. У вiдповiдностi до вимог МСБО 1 Пiдприємство прийняло рiшення подавати iнформацiю про сукупний дохiд у одному звiтi - Звiтi про сукупний дохiд. При пiдготовцi попередньої фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ акцiонерне товариство застосувало всi обов'язковi i деякi необов'язковi правила першого застосування МСФЗ, чиннi на 31 грудня 2012 року. Перша фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до МСФЗ буде представлена акцiонерним товариством за звiтний перiод, що закiнчиться 31 грудня 2013 року. 3. Окремi питання складання попередньої фiнансової звiтностi за МСФЗ. Попередня фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за винятком статей фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань, переоцiнюваних за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. Фiнансову звiтнiсть ПАТ "Кримгазбуд" складена на основi принципу нарахування, за винятком iнформацiї про рух грошових коштiв. ПАТ "Кримгазбуд" представляє кожен iстотний клас аналогiчних статей в фiнансовiй звiтностi окремо. Пiдприємство представляє статтi, що вiдрiзняються за характером або функцiї, окремо, за винятком випадкiв, коли вони є несуттєвими. ПАТ "Завод "Кримгазбуд" вiдображає як активи, так i зобов'язання, а також доходи i витрати по окремостi та чiтко позначає кожний компонент фiнансової звiтностi. 4. Облiкова полiтика. На пiдприємствi розроблено Положення "Про облiкову полiтику" вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) та затверджене наказом керiвництва i застосовується с 1 сiчня 2012р. Облiкова полiтика товариства базується на чинному законодавствi України, мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi (далi - МСФЗ) та тлумаченнях, якi були випущенi Комiтетом з тлумачень мiжнародних стандартiв фiнансовiй звiтностi. Основоположними принципами складання фiнансової звiтностi є: - принцип нарахування (результати операцiй та iнших подiй визнаються , коли вони здiйснiються, а не коли стриманi або сплаченi грошовi кошти, та вiдображаються в фiнансової звiтностi того перiоду к якому вони вiдносяться ) - безперервнiстi дiяльностi - доречнiсть, зрозумiлiсть а також з дотриманням таких принципiв : - обачнiстi - достовiрнiстi - превалювання змiсту над формою - iсторичної (фактичної) собiвартностi - єдиного грошового вимiрника - перiодичностi Облiкова полiтика не пiдлягає змiнi, за винятком таких випадкiв: змiна облiкової полiтики вимагається стандартом МСФЗ або iнтерпретацiєю; або змiна облiкової полiтики призведе до того, що у фiнансовiй звiтностi буде представлена бiльш надiйна i доречна iнформацiя. Активи та зобов'язання визнаються у фiнансовiй звiтностi товариства, якщо є ймовiрнiсть надходження або вибуття майбутньої економiчної вигоди, пов'язаної з такими активами та зобов'язаннями, та вони мають вартiсть, яку можна достовiрно визначити. Облiкова полiтика щодо визнання та оцiнки конкретних активiв i зобов'язань, доходiв i витрат розкривається у наступних примiтках. 5. Вплив переходу на пiдготовку фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ. Статтi, що коректуються, приводять iнформацiю до показникiв звiтностi, головним чином представленi корегуваннями i перекласифiкацiями, обумовленими вiдмiнностями в бухгалтерському облiку по П(С)БО i МСФЗ. Оцiнка впливу вiдмiнностей мiж МСФЗ та П(С)БО на величину власного капiталу за порiвняльний перiод на 31.12.2011р. Статтi власного капiталу 31.12.2011р. П(С)БО Корегування 01.01.2012р. МСФЗ (Примiтки) Зареєстрований капiтал - 890 - 890 Резервний капiтал - - - Iнший додатковий капiтал 899 -899 - Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) 9610 -1967 7643 Вилучений капiтал -187 187 Всього капiтал 11212 -2679 8533 6. Звiрка власного капiталу та прибутку або збитку. Узгодження власного капiталу станом на 01 сiчня 2012 року (дата переходу на МСФЗ) представлено наступним чином: Статтi Попереднi П(С)БО Виправ-лення помилок Вплив переходу на МСФЗ МСФЗ (гр.2+3+4) 1 2 3 4 5 Нематерiальнi активи 21 - - 21 Основнi засоби 7586 - +226 7812 Фiнансовi активи 6 - -6 - Вiдстроченi податковi активи - - - - Довгострокова дебiторська заборгованiсть - - - - Усього, непоточних активiв 7613 - +220 7833 Запаси 2111 - -218 1893 Торговельна та iншi дебiторська заборгованiсть 12675 - -1803 10872 Iншi активи 1339 - - 1339 Грошовi кошти та еквiваленти грошових коштiв 432 - - 432 Усього поточних активiв 16557 - -2021 14536 Усього, активiв 24170 - -1801 22369 Вiдстроченi податковi зобовязання - - +169 169 Доходи майбутнiх перiодiв - - - - Короткостроковi забезпечення - - +802 802 Торговельна та iншi кредиторська заборгованiсть 12958 - -93 12865 Усього, зобов'язань 12958 - +878 13836 Разом, активи мiнус зобов'язання 11212 - -2679 8533 Статутний капiтал 890 - - 890 Емiсiйний дохiд - - - - Резерв переоцiнки основних засобiв 899 - -899 - Резервний капiтал - - - - Вилучений капiтал -187 - +187 - Нерозподiленi прибутки/збитки 9610 - -1967 7643 Разом, власний капiтал 11212 - -2679 8533 7. Звiт про рух грошових коштiв. Перехiд на МСФЗ не привiв до значних коригувань у звiтi про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31 грудня 2012 року. 8. Використання оцiнок та припущень. При пiдготовцi фiнансової звiтностi пiдприємство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, 'рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення дебiторської заборгованостi та справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi. 9. Функцiональна валюта. Функцiональною валютою фiнансової звiтностi пiдприємства є українська гривня. 10. Основнi засоби. Основними засобами визнаються матерiальнi активи ПАТ, очiкуваний термiн корисного використання яких бiльш за один рiк, первинна вартiсть яких визначається залежно вiд класу бiльш 2500,00 грн., якi використовуються в процесi виробництва, надання послуг, здачi в оренду iншим особам, для здiйснення адмiнiстративних або соцiальних функцiй. Основнi засоби ПАО враховуються по об'єктах. Готовi до експлуатацiї об'єкти, якi плануються до використання у складi основних засобiв, до моменту початку експлуатацiї числяться у складi класу придбанi, але не введенi в експлуатацiю основнi засоби. Придбанi основнi засоби оцiнюються за первинною вартiстю, яка включає вартiсть придбання i всi витрати, пов'язанi з доставкою i доведенням об'єкту до експлуатацiї. Витрати на обслуговування, експлуатацiю i ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду в якому вони виникли. Вартiсть iстотних оновлень (полiпшень) i вдосконалень основних засобiв капiталiзується. За iсторичною вартiстю Будiвлi Машини та обладнання Транспорт Меблi та прилади Земельнi дiлянки Всього 1 2 3 4 5 6 7 Первiсна вартiсть Первiсна вартiсть на дату переходу на МСФЗ на 01.01.2012 1952 6232 3696 348 863 13091 Надходження 113 434 480 266 - 1293 вибуття - - - - переоцiнка - 226 - - 226 Iнвестицiйна нерухомiсть -140 -863 -1003 На 31 грудня 2012 року 1925 6892 4176 614 - 13607 В тому числi: - за собiвартiстю 1925 6892 4176 614 - 13607 Знос основних засобiв Накопичена амортизацiя на 01.01.2012р. 1160 2810 1392 143 4 - 5505 Нарахування амортизацiя за рiк 124 68 1497 176 - 1865 Втрати вiд зменшення корисностi - - - - - - Списано внаслiдок вибуття - - - - - Переоцiнка -99 - - - -99 Зменшення корисностi - - - - - - На 31 грудня 2012 року 1185 2878 2889 319 - 7271 Балансова вартiсть 31 грудня 2012 року 740 4014 1387 195 - 6336 31 грудня 2011 року 751 3648 2304 205 - 6908 Станом на 31 грудня 2012 та 2011 рокiв у складi основних засобiв повнiстю зношенi основнi засоби становлять 0 грн. та 811 тис. грн. вiдповiдно. Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, здiйснюється лiнiйним способом, виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкту. Термiн корисного використання по групах однорiдних об'єктiв основних засобiв визначається комiсiєю з приймання основних засобiв i затверджується головою правлiння ПАТ. Термiн корисного використання основних засобiв передивляється щорiк за результатами рiчної iнвентаризацiї. Амортизацiя активу починається тодi, коли вiн стає доступний для використання, тобто, коли його мiсце розташування i стан дозволяють здiйснювати його експлуатацiю вiдповiдно до намiрiв керiвництва. Нарахування амортизацiя активу припиняється, починаючи з ранiшою з двох дат: дати переведення до складу активiв, призначених для продажу (або включення до складу вибуваючої групи, яка класифiкується як призначена для продажу) вiдповiдно до МСФО 5 або дат припинення визнання активу. Нарахування амортизацiї не припиняється в разi простою активу або припинення активного використання активу, за винятком випадкiв, коли актив повнiстю амортизований. У нижченаведенiй таблицi розкрита iнформацiя щодо балансової вартостi та суми накопиченої амортизацiї на початок та кiнець року в розрiзi класiв основних засобiв: 11. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи оцiнюються за первинною вартiстю (собiвартостi), яка включає вартiсть придбання i витрати, пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї. Нематерiальний актив пiдлягає визнанню тодi i лише тодi, коли: - iснує вiрогiднiсть того, що пiдприємство отримає очiкуванi майбутнi економiчнi вигоди, що виникають з активу; - собiвартiсть активу можна надiйно вимiряти. Подальшi витрати на нематерiальний актив збiльшують собiвартiсть нематерiального активу, якщо: - iснує вiрогiднiсть того, що цi витрати приведуть актив до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, якi перевищать його спочатку оцiнений рiвень ефективностi; - цi витрати можна достовiрно оцiнити i вiднести до вiдповiдного активу. Нематерiальнi активи амортизуються лiнiйним методом впродовж очiкуваного термiну їх використання, але не бiльш 20 рокiв. Очiкуваний термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається при їх постановцi на облiк комiсiєю, призначеною головою правлiння ПАТ, виходячи з: - очiкуваного морального зносу, правових або iнших обмежень вiдносно термiнiв використання або iнших чинникiв; - термiнiв використання подiбних активiв, затвердженого головою правлiння ПАТ. Нарахування амортизацiї починається в мiсяцi, наступному пiсля введення нематерiального активу в експлуатацiю. Нематерiальний актив з невизначеним термiном корисного використання не пiдлягає амортизацiї. Амортизацiя повинна припинятися на ранiшу з двох дат: на дату класифiкацiї даного активу як призначеного для продажу (або включення у вибуваючу групу, класифiковану як призначена для продажу) вiдповiдно до МСФО 5, або на дату припинення його визнання. Амортизацiя, нарахована за кожен перiод, признається у складi витрат. 12. Запаси. Вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБУ 2. Запаси враховуються по однорiдних групах. Собiвартiсть придбаних в третiх осiб запасiв складається з вартостi придбання i iнших витрат, безпосередньо пов'язаних з їх придбанням. Собiвартiсть незавершеного виробництва i готової продукцiї складається з прямих матерiальних витрат, прямих витрат на оплату працi, iнших прямих витрат i розподiлених загальновиробничих витрат. Розподiл загальновиробничих витрат виробляється на основi нормальної потужностi виробничого устаткування за допомогою розроблених коефiцiєнтiв. Собiвартiсть будiвельної продукцiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi за фактичною собiвартiстю. Оцiнка запасiв при їх вибуттi або передачi у виробництво здiйснюється за средневзвешенной вартiстю. Вартiсть запасiв ПАТ "Кримгазбуд"" за станом на 31.12.2012р. представленi у виглядi запасiв: (тис.грн.) 31 грудня 2012 31 грудня 2011 Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 4147 1893 Всього запаси 4147 1893 Акцiонерним товариством виключено зi складу активiв товариства всi запаси, якi не вiдповiдають критерiям визнання активами. 13. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв. Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку. Пiдприємство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв: " фiнансовий актив, доступний для продажу; " iнвестицiї, утримуванi до погашення; " дебiторська заборгованiсть; " фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою вартiстю - кредити банкiв. Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Пiдприємство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання. На основi аналiзу облiкової iнформацiї ПАТ "Кримгазбуд" та для приведення у вiдповiднiсть вимог МСФЗ фiнансовi активи розбити на 2 категорiї. МСФЗ 1 дозволяє необов'язкове виключення, який застосувала компанiя на дату переходу на МСФЗ визначати ранiше визнанi фiнансовi активи як фiнансовi активи якi оцiнюються за амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної ставки вiдсотка вартiстю або в якостi наявних для продажу якi облiковуються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток. За даними попередньої фiнансової звiтностi товариства станом на 01.01.2012р. фiнансовi iнвестицiї ПАТ "Кримгазбуд" складають 6 тис.грн. Акцiонерним товариством виключено фiнансовi iнвестицiї, якi не вiдповiдають критерiям визнання активами. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. Аналiз Балансова вартiсть Справедлива вартiсть 2012 2011 2012 2011 1 2 3 4 5 Фiнансовi активи Iнвестицiї доступнi для продажу Iнвестицiї, до погашення Довгострокова дебiторська заборгованiсть Торговельна дебiторська заборгованiсть 6300 3470 6300 3470 Грошовi кошти та їх еквiваленти 533 432 533 432 Фiнансова оренда Короткостроковi позики 2000 - 2000 - Торговельна кредиторська заборгованiсть 3625 5904 3625 5904 Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, а також iнвестицiй, доступних для продажу, неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв. 14. Дебiторська заборгованiсть. Дебiторська заборгованiсть, визнається як фiнансовi активи (за винятком дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюється за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Для цiлей фiнансової звiтностi дебiторська заборгованiсть класифiкується як поточна (здобуття очiкується протягом поточного року або операцiйного циклу) або як довгострокова (дебiторська заборгованiсть, яка не може бути класифiкована як поточна). Дебiторська заборгованiсть класифiкується як торгiвельна дебiторська заборгованiсть (що виникає за реалiзованi в ходi здiйснення звичайної господарської дiяльностi товари i послуги) i неторгiвельна (iнша) дебiторська заборгованiсть. Первинне визнання дебiторської заборгованостi здiйснюється за справедливою вартiстю переданих активiв. У фiнансовiй звiтностi короткострокова дебiторська заборгованiсть оцiнюється i вiдображена за чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї дебiторської заборгованостi оцiнюється з врахуванням наданих знижок, повернень товарiв i безнадiйної i сумнiвної заборгованостi. Безнадiйної та сумнiвної дебiторської заборгованостi на пiдприємствi не числиться. Короткострокова дебiторська заборгованiсть при вiдсутностi оголошеної вiдсоткової ставки оцiнюється за первiсною вартiстю, зазначеною в первинному документi, якщо результат дисконтування є несуттєвим. Торгiвельна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012р. складає 3451 тис.грн. За даними попередньої фiнансової звiтностi пiдприємства дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012р. складає: - за товари (роботи, послуги) - 3451 тис. грн. - за виданими авансами - 801 тис. грн. Торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть. 31 грудня 2012 31 грудня 2011 Торговельна дебiторська заборгованiсть 6300 3470 Аванси виданi 718 4790 Розрахунки з бюджетом 2177 1164 Iнша дебiторська заборгованiсть - 1448 Резерв пiд зменшення корисностi дебiторської заборгованостi Чиста вартiсть торговельної дебiторської заборгованостi 9195 10872 Дебiторська заборгованiсть пiдприємства не має забезпечення. Аналiз простроченої, але не знецiненої дебiторської заборгованостi, представлено наступним чином: 31 грудня 2012 31 грудня 2011 До 30 днiв 5825 5280 30-60 днiв 2278 3956 60-90 днiв 1092 1482 90-120 днiв - 154 Бiльше 120 днiв - - Всього 9195 10872 15. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти ПАТ включають грошовi кошти в банках, готiвковi грошовi кошти в касах, грошовi документи i еквiваленти грошових коштiв, не обмеженi у використаннi. 31 грудня 2012 31 грудня 2011 Каса та рахунки в банках, грн. 533 432 Каса та рахунки в банках, дол. США - - Банкiвськi депозити, грн. - - Всього 533 432 16. Зобов'язання i резерви. Облiк i визнання зобов'язань i резервiв в ПАТ здiйснюється вiдповiдно до МСБУ 37. Зобов'язання ПАТ, класифiкуються на довгостроковi (термiн погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). Довгостроковi зобов'язання (окрiм вiдкладених податкiв на прибуток) вiдображаються залежно вiд вигляду або за справедливою вартiстю. Поточна кредиторська заборгованiсть враховується i вiдображається в балансi за первинною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. ПАТ здiйснює переведення частини довгострокової кредиторської заборгованостi в склад короткострокової, коли за станом на дату балансу за умовами договору до повернення частини суми боргу залишається менш 365 днiв. Поточнi зобов'язання ПАТ "Кримгазбуд" а 31.12.2012р. складають 12440 тис. грн., з них: 31 грудня 2012 31 грудня 2011 Короткостроковi кредити банкiв 2000 - Торговельна кредиторська заборгованiсть 3625 5904 Розрахунки з бюджетом 139 572 Одержанi аванси 3798 2042 Заробiтна плата та соцiальнi внески 452 306 Iншi 2426 4041 Всього кредиторська заборгованiсть 12440 12865 Резерви признаються, якщо ПАТ в результатi певної подiї у минулому має юридичнi або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшою мiрою вiрогiдностi буде потрiбно зменшення ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. ПАТ визнає як резерви - резерв вiдпусток, який формується щомiсячно виходячи з фонду оплати працi i розрахункового оцiночного коефiцiєнта. Коефiцiєнт розраховується виходячи з даних попереднiх звiтних перiодiв з врахуванням поправки на iнформацiю звiтного перiоду. Короткостроковi забезпечення. 31 грудня 2012 31 грудня 2011 Резерв вiдпусток 979 тис.грн. 802 тис.грн. Пенсiйне забезпечення за програмою з визначеним внеском - - Всього 979 тис.грн. 802 тис.грн. Пiдприємство не має недержавної пенсiйної програми з визначеними внесками. Короткостроковi позики. Короткостроковi позики станом на 31 грудня 2012 року - 2000 тис.грн. Забезпечення, умовнi зобов'язання та активи. Пiдприємство визнає забезпечення, якщо: a) суб'єкт господарювання має iснуюче зобов'язання (юридичне чи конструктивне) внаслiдок минулої подiї; б) ймовiрно, що вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, буде необхiдним для i виконання зобов'язання; в) можна достовiрно оцiнити суму зобов'язання. У разi невиконання зазначених умов забезпечення не визнається. Пiдприємство визнає зобов'язання: a) у разi, коли ймовiрнiше, що iснуюче зобов'язання iснувало на кiнець звiтного перiоду, суб'єкт господарювання визнає забезпечення (якщо задоволено критерiї визнання); б) у разi, коли ймовiрнiше, що iснуюче зобов'язання не iснувало на кiнець звiтного перiоду, суб'єкт господарювання розкриває iнформацiю про умовне зобов'язання, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, котрi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Проти пiдприємства не подано судових позовiв. Керiвництво вважає, що пiдприємство не понесе iстотних збиткiв, вiдповiдно, резерви у фiнансовiй звiтностi не створювалися. Умовнi активи не визнаються у фiнансовiй звiтностi, оскiльки це може спричинити визнання доходу, який може бути нiколи не отриманим. Проте, коли з'являється цiлковита впевненiсть у отриманнi доходу, тодi пов'язаний з ним актив не є умовним активом i його визнання є належним. Iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним. 17. Доходи та витрати. Облiк доходiв ПАТ здiйснюється вiдповiдно до МСБУ (IAS) 18 "Дохiд". Доходи ПАТ признаються на основi принципу нарахування, коли iснує упевненiсть, що в результатi операцiї станеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї признається тодi, коли фактично здiйснений перехiд вiд продавця до покупця значних ризик, переваг i контроль над активами (товар вiдвантажений i право власностi передане), i дохiд вiдповiдає всiм критерiям визнання вiдповiдно до МСБУ 18. Облiк доходiв та витрат здiйснюється наростаючим пiдсумком з початку року. Залишки за рахунками доходiв та витрат закриваються в кiнцi кожного мiсяця. Особливих умов визнання доходу вiд реалiзацiї готової продукцiї вiдповiдно до полiтики ПАТ не передбачено. Дохiд вiд реалiзацiї 2012 2011 Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї Дохiд вiд реалiзацiї послуг 48888 89243 Дохiд вiд реалiзацiї товарiв Всього доходи вiд реалiзацiї 48888 89243 Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду пiдприємство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються в орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як витрати. Фiнансової оренди у товариства немає. Чистий дохiд вiд реалiзацiї товарiв (робiт, послуг) в 2012р. складає 48888 тис. грн.; iншi операцiйнi доходи складають 115 тис. грн. Витрати визнанi витратами 2012р. одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони були здiйсненi. Собiвартiсть реалiзацiї 2012 2011 Сировина та витратнi матерiали 32524 58091 Витрати на персонал 8957 7829 Амортизацiя 1870 1311 Iншi 552 16414 Всього 43903 83645 Iншi доходи, iншi витрати Iншi доходи 2012 2011 Доходи вiд реалiзацiї iноземної валюти Доходи вiд операцiйної оренди активiв Дохiд вiд змiни справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi - - Iншi доходи 469 720 Вiдшкодування ранiше списаних активiв - - Доходи вiд державної субсидiї - - Всього 469 720 Iншi витрати Благодiйнiсть 70 - Збитки вiд реалiзацiї запасiв 532 Iншi витрати 45 Збитки вiд курсових рiзниць - - Зменшення корисностi необоротних активiв - - Списання необоротних активiв - Збитки вiд зменшення корисностi запасiв - - Витрати на дослiдження - - Збитки вiд реалiзацiї необоротних активiв - Всього 115 532 Витрати на збут 2012 2011 Витрати на транспорт Витрати на персонал Маркетинг та реклама Iншi Всього витрат на збут Адмiнiстративнi витрати 2012 2011 Витрати на персонал 1299 1344 Утримання основних засобiв Витрати на охорону 257 233 Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 62 Iншi 1938 1365 Всього адмiнiстративних витрат 3494 3004 Фiнансовi доходи та витрати 2012 2011 Процентнi доходи - - Процентний дохiд за борговими цiнними паперами - - Вiдсотки на депозитному рахунку в банку - - Всього процентнi доходи - - Процентнi витрати - - Банкiвськi кредити та овердрафти - - Фiнансовий лiзинг - - Всього процентнi витрати - - 18. Короткостроковi винагороди працiвникам. Всi винагороди працiвникам в ПАТ враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБУ 19. В процесi господарської дiяльностi ПАТ сплачує обов'язковi внески до Державного Пенсiйного фонду за своїх працiвникiв в розмiрах, передбачених законодавством України. Пенсiйнi накопичення працiвникiв стримуються по ставках, певним законодавством України, вiд доходу, що приймається для числення пенсiйних внескiв кожного працiвника пiдприємства. Працiвники надають послуги пiдприємству на основi повного робочого дня, (але неповної робочої недiлi) вiдповiдно до Закону України "Про працю", часткову зайнятiсть, на постiйнiй, разовiй або тимчасовiй основi, згiдно з умовами трудових договорiв. При визначеннi витрат на оплату працi враховується фактична чисельнiсть, що не перевищує штатну. Штатна чисельнiсть пiдприємства затверджується щорiк наказом голови правлiння пiдприємства. Згiдно облiковим даним середнеоблiкова чисельнiсть за 2012р. складає 241 чол. Станом на 31.12.2012р. заборгованiсть перед персоналом товариства по оплатi працi складає 281 тис.грн. Вона є поточною. 19. Витрати з податку на прибуток. Витрати з податку на прибуток визначаються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi ПАТ у вiдповiдностi до МСФЗ 12. Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати, складаються iз сум поточного податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого за правилами податкового законодавства України. Вiдстрочений податок визнається у сумi, яка , як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована у зв'язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань , вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов'язань. Вiдстроченi податки на прибуток розраховуються за тимчасовими рiзницями з використанням балансового методу облiку зобов'язань. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються лише в тому випадку, якщо iснує ймовiрнiсть того, що наявнiсть майбутнього оподатковуваного прибутку дозволить реалiзувати вiдстроченi податковi активи або якщо зможуть бути зарахованi проти iснуючих вiдкладених податкових зобов'язань. Узгодження податку на прибуток поточного року та прибутку у звiтi про фiнансовi результати. Прибуток на кiнець 2012 на кiнець 2011 тис. грн. % тис. грн. % Прибуток до оподаткування 1349 - 2771 - Прибуток до оподаткування вiд припиненої дiяльностi - - - - Всього прибуток до оподаткування 1349 - 2771 - Податкова ставка - 21 - 23 Прибуток, що не оподатковується - - - - Податковий вплив витрат, якi не пiдлягають вирахуванню при визначеннi оподаткованого прибутку: - - - - амортизацiя невиробничих основних засобiв - - - - Витрати на утримання органiв управлiння - - - - Штрафи визнанi - - - - Витрати на податок i середня чинна ставка оподаткування протягом року* - - - - 20. Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони. До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами належать: " пiдприємства, якi прямо або опосередковано контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з пiдприємством; " асоцiйованi компанiї; " спiльнi пiдприємства, у яких пiдприємство є контролюючим учасником; " члени провiдного управлiнського персоналу пiдприємства; " близькi родичi особи, зазначеної вище; " компанiї, що контролюють пiдприємства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у пiдприємствi; " програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв пiдприємства або будь-якого iншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною пiдприємства. Аналiз 2012 2011 Операцiї з пов'язаними сторонами Всього Операцiї з пов'язаними сторонами Всього 1 2 3 4 5 Реалiзацiя 878 878 1117 1117 Придбання сировини та матерiалiв 878 878 1117 1117 Торгова дебiторська заборгованiсть - - - - Торгова кредиторська заборгованiсть - - - - Компенсацiя провiдному управлiнському персоналу - - - - Короткостроковi виплати працiвникам - - - - Виплати по закiнченнi трудової дiяльностi - - - - 21. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства. Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004р. №485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 "Статутний капiтал акцiонерного товариства", зокрема п. 3 "Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї". Станом на 31.12.2012р. чистi активи публiчного акцiонерного товариства "Кримгазбуд" складають 9448 тис.грн. Таким чином, станом на 31.12.2012р. чистi активи ПАТ "Кримгазбуд" перевищують розмiр статутного капiталу товариства на 8558 тис. грн., тобто знаходяться у межах дiючого законодавства. 22. Сегменти. ПАТ в силу своїх технологiчних особливостей i сформованою практикою органiзацiї виробництва приорететно займається одним видом дiяльностi. Тому господарсько - галузевi сегменти не видiленi. Географiчнi сегменти можуть бути видiленi за ознаками покупцiв i представляються у звiтному перiодi в тому випадку, якщо обсяг реалiзацiї iноземним покупцям перевищує 10 % всього доходу вiд реалiзацiї. У разу розширення масштабiв дiяльностi ПАТ та появi нових видiв послуг ПАТ буде подавати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ 38 "Операцiйнi сегменти" 23. Форми фiнансової звiтностi. ПАТ визначає форми подання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi з рекомендацiями МСФЗ 1. Баланс складається методом дiлення активiв i зобов'язань на поточнi та довгостроковi. Звiт про фiнансовi результати складається методом дiлення витрат за функцiональної ознаки. Звiт про змiни у власному капiталi представляється в розгорнутому форматi. Звiт про рух грошових коштiв складається вiдповiдно до МСФЗ 7 прямим методом. Примiтки до фiнансової звiтностi складаються у вiдповiдностi з обов'язковими вимогами до розкриття iнформацiї, викладеними у вiх МСФЗ. Новi прийнятi стандарти якi ще не вступили в силу вплив на облiкову полiтику ПАТ не надали. 24. Подiї пiсля звiтної дати. Керiвництво ПАТ визначає порядок, дату пiдписання фiнансової звiтностi. При складаннi фiнансової звiтностi ПАТ враховує подiї якi вiдбулися пiсля звiтної дати та вiдображає їх у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСФЗ 10. Голова правлiння ___________________________П.Д.Зайцев Головний бухгалтер ____________________________Т.П.Галушка

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток

Продовження тексту приміток